Missie, visie & historiek

Karel Stulens met Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. assistent-dirigent Martijn Dendievel. Foto: (c) Wouter Maeckelberghe

Kunstenpunt is het steunpunt voor de podiumkunsten, de klassieke muziek en de beeldende kunst uit Vlaanderen en Brussel. Bij internationale doelgroepen zijn we bekend als Flanders Arts Institute.

Missie

Kunstenpunt is het steunpunt voor de professionele kunsten in Vlaanderen. We vervullen voor drie kunstdisciplines – beeldende kunst, podiumkunst en klassieke muziek – vier grote taken: 

    1. info en advies
    2. verbinden en uitwisselen
    3. sectorbeschrijving en (internationale) promotie
    4. vernieuwing en ontwikkeling

Wat verder op deze pagina vind je meer uitleg over wat deze taken precies inhouden.

Daarnaast maken we op vraag van de overheid elke vijf jaar een Landschapstekening Kunsten: een beschrijving van hoe het kunstenveld eruit ziet en hoe het erbij ligt. Welke sterktes, zwaktes, uitdagingen, kansen en vraagstukken spelen er?

Gedreven door kennis, gebeten door kunst”  is onze baseline. Dat staat voor het opbouwen, verwerken en delen van kennis vanuit een zeer dichte nabijheid bij het kunstenveld. Cijfers zijn daarbij even belangrijk als toegepaste kennis. Veel nieuwe praktijken en inzichten ontstaan in het kunstenveld zelf. De rol van Kunstenpunt is om die kennis te verzamelen, in een context te plaatsen en verder te ontsluiten.

Visie

De wereld verandert snel en wordt steeds complexer; de kunsten moeten zich daartoe verhouden. Kunstenpunt wil voor al wie in de kunsten werkt een inspirator zijn, een toegankelijke en betrouwbare kennisbron, een dataleverancier en factchecker, een steunpilaar, een verbinder en vernieuwer.

We nemen beide elementen van onze baseline – “gedreven door kennis” en “gebeten door kunst” – zeer ernstig. Het is wat ons uniek maakt: actuele, objectieve en correcte informatie, en een sterk engagement voor kunstenaars, kunstwerkers en organisaties. 

Dag aan dag zien we de talrijke uitdagingen waar zij voor staan en we willen hen daar zo gericht mogelijk in bijstaan, altijd met de blik naar morgen gericht. Dat betekent dat Kunstenpunt soms ook positie moet innemen, maar telkens met nuance en stevig onderbouwd.

Op die manier willen wij bijdragen aan een kunstenveld waarin onderlinge zorgzaamheid, fairness en solidariteit voorop staan. Een veld dat de tijd en de ruimte vindt om zich te blijven vernieuwen en ontwikkelen, én om bruggen te slaan naar verwante domeinen.


Hoe vullen we onze kerntaken in?

1. Info en advies

Kunstenpunt helpt iedereen die betrokken is bij de kunstensector – en bij uitstek instromers in het veld – met laagdrempelige basisinfo waarmee ze wegwijs worden en (verder) kunnen professionaliseren. Bij ons vinden ze de kennis die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. 

De voornaamste doelgroep zijn beginnende kunstwerkers en nieuwe netwerken en circuits, maar het spreekt voor zich dat deze dienstverlening er ook is voor mensen met meer ervaring en/of gevestigde organisaties. Zij vinden bij ons informatie over thema’s zoals duurzaamheid, fairness, goed bestuur, het Kunstendecreet … 

☞  Tools die we hiervoor gebruiken zijn onze Morning Coffee, infosessies, schrijftafels, online platform Advies, en meer.

 

2. Verbinden en uitwisselen

Kunstenpunt creëert een gevarieerd aanbod aan events – fysiek en online – waarop kunstprofessionals hun netwerk kunnen uitbreiden en ervaringen kunnen uitwisselen.

Onze events draaien rond ontmoeting en bestaan uit inhoudelijke gesprekken rond actuele thema’s. Ze worden zowel per discipline georganiseerd als over de disciplines heen, zowel lokaal als internationaal, zowel open als besloten. 

Om aan internationale uitwisseling te doen halen we buitenlandse kunstprofessionals naar Vlaanderen om onze kunstscene te ontdekken, en nemen we kunstenaars en kunstwerkers uit Vlaanderen mee naar het buitenland. Voor deze taak slaan we de handen in elkaar met uiteenlopende en wisselende partners in het veld: van informele collectieven tot gevestigde organisaties.

De doelgroep hier is erg breed, en gaat van mensen en organisaties met slechts een paar tot vele jaren ervaring. We proberen onze aandacht en tijd zo fair mogelijk te verdelen, met aandacht voor zoveel mogelijk (sub)sectoren, voor stedelijke en niet-stedelijke praktijken.

Verder selecteren we op basis van kansen en noden van mensen en groepen, laten we ons adviseren door partners, zetten we in op open oproepen en op externe, divers samengestelde selectiecomité’s en jury’s. 

☞  Tools die we hiervoor gebruiken zijn zeer gevarieerd: uitwisselingsplatforms, sectorevenementen en meer.

 

3. Sectorbeschrijving en internationale promotie

Deze taak gaat over het in kaart brengen, beschrijven en promoten van kunst en kunstenaars uit Vlaanderen – vooral voor buitenlandse professionals. Het gaat ook over het creëren van overzicht voor wie bepaalde subsectoren in het veld beter wil leren kennen.

Dat gebeurt door de deelname aan promotionele events, het ondersteunen van makers om zich er te presenteren, het maken van publicaties die de sector beschrijven en onze kunstendatabank.

De prioritaire doelgroep zijn hier internationale professionals met interesse in het Vlaamse kunstenveld. We schuiven makers naar voren die een zeker parcours hebben afgelegd. We zoeken naar de beste match tussen de “kans” (het event, het publiek dat erop afkomt) en de makers, die we ondersteunen om zich er te presenteren. 

☞  Tools die we hiervoor gebruiken zijn onder meer: veldschetsen, onze kunstendatabank, werkbezoeken, internationale bezoekersprogramma’s, aanwezigheid op beurzen en showcase platforms, en meer.

 

4. Vernieuwing en ontwikkeling

Het kunstenveld verandert en evolueert permanent, ingebed in een samenleving in transitie. De samenleving en de kunsten krijgen te maken met taaie vraagstukken met grote urgentie, waarvoor geen eenduidige oplossingen bestaan. Denk aan de maatschappelijke positie van kunstenaars en freelancers, structurele uitsluitingsmechanismen, polarisatie of de klimaatproblematiek …

Deze uitdagingen moeten over de disciplines heen worden aangepakt en vragen om volharding: volgehouden onderzoek, veelvuldig experiment, herhaald overleg. Het gaat over langlopende trajecten waarbij we in nauwe uitwisseling met de sector kennis opbouwen, toetsen, samenvatten en weer verspreiden.

☞  Tools die we hiervoor gebruiken zijn onder meer: magazines, podcasts, artikelen, blogposts, focusgesprekken, interviews, en meer.


Historiek

Kunstenpunt startte in 2015 als fusieorganisatie van de voormalige steunpunten voor beeldende kunsten (BAM – Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst), voor muziek (Muziekcentrum Vlaanderen) en voor podiumkunsten (VTi – Vlaams Theater Instituut).


Thema's in de kunsten

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel?

Over kunstenpunt

Professioneel actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek in Vlaanderen of Brussel? Kunstenpunt ondersteunt jou als individu, organisatie of overheid.