Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. www.kunsten.be is realisatie van Kunstensteunpunt vzw, Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel (BE), ondernemingsnummer 0544.715.970, tel +32 (0) 2 274 17 60. Kunstenpunt is het steunpunt voor beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten, en krijgt steun van de Vlaamse overheid binnen het Kunstendecreet.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@kunsten.be om je vragen en zorgen te bespreken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Op onze website vind je informatie over de werking van de organisatie Kunstenpunt. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we het grootste belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze privacyverklaring.

3. Intellectuele eigendom

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Naast de wettelijke uitzonderingen mogen de beschermde data worden gebruikt mits bronvermelding van Kunstenpunt. Uiteraard worden wij hier graag via mail van op de hoogte gebracht.

De website valt onder de bescherming van de databankwetgeving. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen of voorafgaandelijke toestemming van Kunstenpunt. Elke inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

4. Aansprakelijkheid

Kunstenpunt kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de website. Voor zover als de wet het toelaat, kan Kunstenpunt dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

5. Wijzigingen

Kunstenpunt kan deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 17/5/2018.

6. Contact

Indien je vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden hebt, kan je altijd contact opnemen via privacy@kunsten.be

7. Geschillen

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.