Visietekst inclusiviteit

Diversiteit, inclusie, representatie: what’s in a word? En hoe gaat Kunstenpunt ermee om?

Kunstenpunt werkt voor het professionele kunstenveld in de disciplines beeldende en podiumkunst en klassieke muziek. Onder “professioneel” verstaan we ook “professionaliserend” of “met de ambitie om te professionaliseren”. Binnen onze disciplines zijn we er zowel voor artiesten als voor wie omkaderend of ondersteunend werkt binnen de kunsten, zelfstandig of in loonverband (kunstwerkers of kunstprofessionals in de meest brede zin van het woord).

Kunstenpunt opereert binnen het kader van een beheersovereenkomst (2023-2027) die het vertaalt naar een visie en missie en naar jaarlijkse actieplannen.

“Werken voor” betekent voor ons…

  • Informeren over sector, beleid en financieringsbronnen
  • Ondersteunen met kennis
  • Samenbrengen en helpen netwerken te verstevigen
  • Beschrijven, onderzoeken, monitoren en promoten
  • Inspireren, samen leren en samen vernieuwende praktijken verkennen

Dat ‘werken voor’ willen we doen met aandacht voor en meename van een zo breed mogelijke waaier aan perspectieven, verbonden met de in onze samenleving aanwezige diversiteit: in geslacht, gender, seksuele voorkeur, etnische-culturele achtergrond, huidskleur, taalachtergrond, geloof of levensbeschouwing, sociaal-economische afkomst of situatie, lichamelijke beperking, leeftijd en generatie. Dit omvat perspectieven die gangbare maatschappelijke “normen” bevragen of zelfs uitdagen. Het is ons streefdoel om die waaier aan perspectieven, binnen de krijtlijnen van onze missie, zo goed mogelijk te bereiken, bedienen, representeren en laten weerklinken.

Deze ambitie is een werk van lange adem en moet stapsgewijs aangepakt. “Stapsgewijs” staat “daadkrachtig” niet in de weg, integendeel. Het veronderstelt dat je plant, faseert en geregeld expertise inroept, zowel wat invulling van je inhoudelijke werk betreft als voor het interne proces dat ermee gepaard gaat. Als organisatie dragen we impliciet bepaalde maatschappelijke normen mee, waarvan de explicitering en deconstructie tijd en inspanning zullen vergen.

In het beleidsplan 2023-2027 staan hierrond voorop: aandacht voor etnisch-culturele en talige diversiteit, kennisopbouw over (anti-)validisme en genderdiversiteit, en onderzoek naar sociale uitsluiting in de kunsten.

Daarnaast gaan we voor een zo breed-inclusief mogelijke organisatie. We willen er alles aan doen opdat ons digitaal en fysiek aanbod, onze kantoren, publicaties en activiteiten verwelkomend zijn voor iedereen, ook en zeker voor wie afwijkt van de maatschappelijke (witte, heteronormatieve, valide / ‘able-bodied’) norm. Racistische, seksistische of andere discriminerende uitlatingen of gedrag zijn niet welkom, noch binnen onze ploeg –duidelijke afspraken hierover zijn opgenomen in ons intern reglement – noch in het kader van ons aanbod en events.

Wij engageren ons ertoe mensen die discriminerende uitlatingen doen of gedrag stellen, daarop aan te spreken. We verbinden ons ertoe aandachtig te luisteren naar mensen die zaken aankaarten, en feedback dankbaar te aanvaarden en ernaar te handelen.

Onze aanpak van dit alles zullen we zoveel mogelijk bepalen in gesprek met de mensen over wie en de structuren waarover het gaat. We zijn er ons van bewust dat verandering met vallen en opstaan gebeurt, soms pijnlijk is, geregeld tot frictie leidt, en dat fouten maken onvermijdelijk is. Anderzijds is stilstand ook maatschappelijk verzuim: Kunstenpunt moet er zijn voor iedereen binnen de brede doelgroep van professionele kunstenaars en kunstwerkers waarvoor het werkt.

Heb je vragen of opmerkingen bij onze visie op diversiteit, inclusie en representativiteit?  Merk je dat we steken laten vallen? We zijn erg dankbaar voor alle advies, correcties en suggesties, stuur ze naar ann.overbergh@kunsten.be


Over Kunstenpunt

Professioneel actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek in Vlaanderen of Brussel? Kunstenpunt ondersteunt jou als individu, organisatie of overheid.