Over het traject: De weg naar de Landschapstekening

Focusgroep Landschapstekening Kunsten 2019 (niet-disciplinair)

Een van de werktafels op de voorbije sectormomenten. Foto: (c) Michael Lombarts

Bij het traject naar de Landschapstekening trachtten we zoveel mogelijk verschillende stemmen uit te sector te betrekken.

In het najaar van 2018 organiseerden we drie sectorontmoetingen (muziekbeeldende kunsten en podiumkunsten) en lanceerden we een online bevraging waarbij we polsten naar kwesties, noden, veranderingen en inspiratiebronnen onze analyse van het Vlaamse kunstenlandschap te verrijken. Het verzamelde materiaal stelden we vervolgens online beschikbaar voor aanvullingen en toetsten we af bij drie extra focusgroepen. 

Ontmoetingen met de sector

Tijdens de drie sectormomenten hielden we elke voormiddag thematische werksessies over internationalisering, spreiding, de sociaal-economische positie van de kunstenaar en kunsten & maatschappij. Deelnemers konden kennismaken met het onderzoeksmateriaal van Kunstenpunt en verder aanvullen vanuit hun eigen perspectief.

Lees je graag na wat er in deze sessies besproken werd? Bekijk hier de verslagen.01   /   07 

In de namiddag vonden open brainstorms tussen de deelnemers plaats: wat moest volgens hen zeker in de Landschapstekening Kunsten aan bod komen?

In totaal gingen zo’n 150 aanwezigen in gesprek over belangrijke veranderingen in sector en samenleving, de voornaamste noden in hun praktijk en hun inspiratiebronnen. Zo kwamen een aantal topics en issues op tafel die we ter plekke  verzamelden en groepeerden via post-its. In een derde fase dachten spontaan gevormde werkgroepjes door op een aantal van deze ideeën.

Online canvas

Alle onderwerpen die in de brainstorms aan bod kwamen hebben we verzameld op een online canvas. Je vindt er thema’s terug als beleidskwesties (Vlaams, lokaal en internationaal), de nood aan ontwikkeling (van individuele loopbanen, van organisaties en het bredere veld), de verschillende ‘functies’ in het ecosysteem en de plek van de kunsten in de samenleving (en vice versa). Daarbij zie je ook dat in verschillende sectoren dezelfde topics terugkeren, maar dat er per sector soms ook andere accenten worden gelegd.

Call for topics

Gelijklopend met de sectorontmoetingen hielden we een online bevraging waarbij we polsten naar kwesties, noden, veranderingen en inspiratiebronnen die als input kunnen dienen voor de Landschapstekening. Kunstenaars en kunstenwerkers konden deze call for topics invullen tot 31 december 2018. In totaal hebben we 61 antwoorden binnengekregen.

Extra focusgroepen

Na een analyse van de deelnemende profielen merkten we dat bepaalde perspectieven te weinig aan bod kwamen tijdens de sectormomenten en online bevraging, daarom organiseerden we in januari en februari 2019 drie bijkomende focusgroepen voor:

  1. kunstenaars, organisaties en initiatieven die niet vanuit een disciplinaire insteek werken, zoals transdisciplinaire praktijken en praktijken die inzetten op reflectie, participatie of technologie
  2. kunstenaars of kunstwerkers met migratie-achtergrond (en/of professionals die vertrouwd zijn met het niet-witte perspectief in de kunstensector)
  3. medewerkers van het Departement Cultuur van de Vlaamse overheid; om het perspectief van beleidsmedewerkers aan te vullen

Focusgroep niet-disciplinair 01   /   04 

Alle input uit onze verschillende interactiemomenten hebben we verzameld en geclusterd op een nieuw online canvas. Je vindt er alle thema’s die aan bod kwamen, aangevuld met onderwerpen die leefden in de media (zowel vakbladen als massamedia), standpunten van belangenbehartigers en gestelde vragen in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.

Bekijk alle onderwerpen op het online canvas.