Digitalisering

De digitale transformatie is een breed maatschappelijk fenomeen dat zowat alle aspecten van ons leven raakt. Zo ook in de kunstensector. Het heeft weinig zin om digitalisering dus als iets losstaands te bespreken, maar wel om te identificeren op welke aspecten van de kunstensector ze de meeste impact heeft.Geef feedback

De digitale transformatie heeft een zowat allesomvattende impact. In de maatschappij, in ons dagelijkse leven, en dus ook in de kunstensector. “Inzetten op digitaal” is daarom een holle uitspraak, als niet concreet wordt gemaakt op welke specifieke uitdaging in de kunstensector men wil inzetten door mogelijkheden van de digitale transformatie te benutten. In eerste instantie is er daarom focus nodig die vertrekt vanuit de kwesties die leven in de kunstensector, zonder dat het globale plaatje uit het oog wordt verloren. Het Kennisinstituut cultuur & Digitale Transformatie in Nederland biedt hiervoor een “focusmodel”, dat we hieronder bespreken. Daarna bespreken we de visie die vanuit de Vlaamse Overheid naar voren wordt geschoven op vlak van digitale transformatie in de kunsten- en cultuursector.

Focusmodel

Het Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie in Nederland biedt een focusmodel aan om binnen de cultuursector, en dus mogelijk ook de kunstensector, die aspecten te identificeren waarop de digitale transformatie de grootste impact heeft. Het focusmodel van DEN bekijkt een artistieke praktijk vanuit twee assen: product versus bedrijf, en maker versus publiek. Door die twee assen te kruisen ontstaan er vier domeinen in een artistieke praktijk, waarbinnen je dan verder kan kijken naar potentiële impact van digitalisering.

Focusmodel DEN https://www.den.nl/aan-de-slag/focusmodel

Het focusmodel zelf schiet natuurlijk te kort om de complexiteit van een artistieke praktijk in detail te beschrijven. Er zijn daarvoor immers al heel wat andere modellen voorgesteld [mogelijk wat voorbeelden geven?]. De bedoeling van het DEN focusmodel is dan ook niet om een artistieke praktijk helemaal te vatten, maar wel die aspecten te benoemen waarop de digitale transformatie voornamelijk een impact kan hebben. We bekijken daarom de vier domeinen: creatie, beleving, waarde en proces.

Creatie

Het DEN model vat dit domein samen onder de vraag “Brengt digitalisering de maker nieuwe producten?” Het gaat hierbij dus voornamelijk om de vorm van kunstwerken, en de manier waarop die verspreid kunnen worden.

Het kan echter ook gaan over inhoud. Digitale transformatie heeft ook een maatschappelijke impact. Door (verdere) automatisering van (digitale) werkprocessen verschuiven jobinhouden, kwalificaties voor bepaalde jobs, … Door digitale communicatie verandert de manier waarop informatie zich verspreidt doorheen de maatschappij, wat een impact heeft op de geloofwaardigheid van instituten en de media.

Beleving

Heeft digitalisering invloed op de beleving van het publiek?

Waarde

Draagt digitalisering bij aan het verbeteren van bereik, impact en/of rendement?

Proces

Draagt digitalisering bij aan het optimaliseren van de ondersteunende processen van een maakproces?

Visie vanuit Vlaamse Overheid

Een Vlaams Cultuurbeleid in het digitale tijdperk

De Vlaamse Overheid heeft in 2017 een eerste visienota voor digitale transformatie opgeleverd, onder impuls van Minister Gatz.

Concrete initiatieven

Welke concrete initiatieven zijn er genomen in het kader van die visienota voor de kunstensector: zelfevaluatie digitale maturiteit, opleiding digitaal leiderschap, …

Visietekst 2022

In 2022 wordt een herziening van de visietekst opgeleverd. De context hiervoor is de visienota Kunsten en Erfgoed door Minister Jambon, samen met de initiatieven die genomen zijn vanuit een relancebeleid door corona.

Concrete initiatieven

Welke concrete initiatieven zijn er genomen in het kader van die visienota voor de kunstensector: doelgericht digitaal transformeren, …

Referenties

Lees meer via de referenties in onze Zotero bibliotheek.