Gezocht: nieuwe bestuursleden voor Kunstenpunt

Oproep
Kunstenpunt

Kunstenpunt is het steunpunt voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap. Momenteel naderen een aantal van onze bestuursleden het einde van hun mandaat. Het wordt dus tijd om ons bestuursorgaan te versterken met nieuwe leden.

Over Kunstenpunt

Kunstenpunt is het steunpunt voor de professionele kunsten in drie disciplines: beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek. Voor al wie in de kunsten werkt wil Kunstenpunt een inspirator zijn, een toegankelijke en betrouwbare kennisbron, een dataleverancier en fact-checker, een steunpilaar, een verbinder en een vernieuwer. Kom hier meer te weten.

Kunstenpunt is een warme en mensgerichte organisatie die zo dicht mogelijk bij het kunstenveld staat. Ons devies is: gedreven door kennis, gebeten door kunst. We zijn een kenniscentrum dat haar kennis ontwikkelt in interactie met het kunstenveld en door onderzoek. We ontsluiten die kennis op zoveel mogelijk manieren met zoveel mogelijk verschillende stakeholders. 

Lees hier ons beleidsplan 2023-2027. 

Opdracht bestuursorgaan Kunstenpunt

Het bestuursorgaan bepaalt in nauwe samenwerking met de directie het algemeen beleid van het steunpunt. Het neemt de nodige maatregelen om de missie te realiseren, de continuïteit van de werking te garanderen en de beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid uit te voeren. Ze vergadert minstens vier keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in het Nederlands. Er is een vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering aanwezig om op te volgen of de organisatie haar beheersovereenkomst uitvoert.

Het bestuursorgaan bestaat uit mensen werkzaam in één of meerdere van de artistieke disciplines waarvoor Kunstenpunt werkt.

Profielen gezochte bestuurders

Het bestuur is een belangrijk klankbord voor de organisatie en een gedreven groep “ambassadeurs”, intrinsiek gemotiveerd voor de opdracht van het steunpunt. Het hanteert het noses in, fingers off-principe. Het wordt permanent op de hoogte gehouden en gaat met regelmaat met de directie in gesprek, maar biedt vooral advies en een klankbord. Waar nodig installeert het thematische subcomité’s die terugrapporteren aan het plenaire bestuursorgaan.

Naar samenstelling toe wordt gestreefd naar maximale diversiteit op vlak van kennis en expertise, gender, etnische/culturele achtergrond, generaties, locatie werkplek, en meer. Wat de werking van het orgaan betreft, vormt het bestuur een groep mensen die samen inzetten op dialoog en die via dat gesprek streven naar maximale gedragenheid van beslissingen. 

We zijn in eerste instantie op zoek naar mensen uit, of met affiniteiten in, de podiumsector en de sector van de klassieke muziek

Wat betreft skills en expertise zoeken we onder meer naar:

  • Sterk zakelijk inzicht/ervaring
  • Netwerk in / tewerkgesteld in een grotere artistieke organisatie
  • Inzicht in het Vlaamse kunstbeleid
  • Een netwerk dat aanvullend of versterkend is aan de contacten die Kunstenpunt reeds onderhoudt

Kandidaten moeten niet aan al deze criteria voldoen, wel gaan we zoek naar nieuwe leden die het steunpunt gezamenlijk versterken op deze vlakken. Deze kenmerken zijn aanvullend aan de profielen van mensen die vandaag reeds in het bestuursorgaan zetelen (hier link te raadplegen). 

Kunstenpunt: kernwaarden

Kunstenpunt is een nieuwsgierige, lerende organisatie, in een evoluerend kunstenveld, in een transformerende samenleving. We beschouwen al onze acties als kansen voor kennisopbouw en verdere kennisdeling.

Je kunt het kunstenveld niet apart bekijken van bredere evoluties en tijdsgeest. Kunst bestaat in en interageert met een maatschappelijke context. Dat vraagt om maatschappelijke alertheid bij je interne organisatie, het maken van thematische keuzes, de keuze van partners en het uitwerken van acties.

Kunstenpunt wil een open organisatie zijn. Een organisatie die helder en inclusief communiceert over wat ze doet, voor wie en waarom, die toegankelijk en verwelkomend is, met een relevant aanbod voor zoveel mogelijk mensen, en die feedback omarmt als kans om zichzelf te verbeteren.

Dat we een instituut zijn staat mensgericht en dienstbaar werken niet in de weg. Elk contact met Kunstenpunt moet een fijne ervaring zijn: vriendelijk, to the point en nuttig. Bereikbaarheid en beschikbaarheid staan voorop.

Wat bieden we onze bestuurders?

Bestuurders komen terecht in een warme, dynamische en inspirerende context. Mensen werken bij Kunstenpunt vanuit een sterke motivatie en passie voor de kunsten. Kunstenpunt is ook een kruispunt van verschillende netwerken in het brede veld van kunst, cultuur, beleid en middenveld. 

Een bestuursmandaat is vrijwillig maar onkosten worden vergoed. 

Procedure en timing

Heb je interesse? Stuur ten laatste op 26 april een motivatiebrief en cv naar collega Sam Eggermont via sam.eggermont@kunsten.be.

Geef in je motivatiebrief duidelijk aan hoe je je meerwaarde voor de organisatie ziet, en wat Kunstenpunt jou te bieden heeft. 

Wij richten gesprekken in met de algemeen directeur en de huidige voorzitter van Kunstenpunt in de tweede helft van mei. Het is de bedoeling dat een hernieuwd bestuursorgaan start in september 2024.