Corona update: vraag vanaf nu de cul­tu­re­le ac­ti­vi­tei­ten­pre­mie aan

Sinds vandaag staat de applicatie voor de culturele activiteitenpremie online. Je kan vanaf nu een premie aanvragen voor de organisatie van een culturele activiteit. Met de nieuwe cultuurpremie wil de Vlaamse overheid de sector de kans geven om in de toekomst terug activiteiten te organiseren.

Wat?

De culturele activiteitenpremie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Door de coronacrisis ligt het culturele leven gedurende een ruime tijd stil. Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, wordt nu de culturele activiteitenpremie gelanceerd.

De culturele activiteit is steeds publiek en wordt breed gedefinieerd. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden hiervan zijn een optreden, workshop, expositie, lezing of een socio-culturele activiteit.

Activiteiten die herhaaldelijk plaatsvinden of verspreid zijn over een aantal tijdstippen kunnen ook, maar je moet voor elke sessie een aparte aanvraag indienen.

Tijdens deze tweede lockdown wil de overheid ook alternatieve presentatievormen ondersteunen. (voorbeelden zijn o.a. live streaming, een poëzietelefoon, een balkonserenade, virtuele workshops of tentoonstellingen, whatsapptheater, een in-game metalfestival, …). De premie kan een extra impuls zijn om te innoveren en die vormen verder uit te diepen zodat mensen in deze moeilijke tijd van cultuur kunnen blijven proeven.Je kan de premie ook gebruiken om de niet-recupereerbare kosten voor een reeds geplande activiteit, die nu geannuleerd werd, te dekken.

Voor wie?

Rechtspersonen of éénmanszaken komen in aanmerking voor de culturele activiteitenpremie als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
 • Je bent actief binnen één van deze NACE-codes en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.

Daarnaast komen de structureel gesubsidieerde culturele organisaties in aanmerking voor de premie.

Hoe­veel?

De culturele activiteitenpremie werkt volgens volgende principes:

 • De aanvrager geeft aan hoeveel hij nodig heeft voor het organiseren van de activiteit, per schijf van 2.000 euro. Je kan dus kiezen tussen 2.000 euro, 4.000 euro, 6.000 euro, 8.000 euro, 10.000 euro, 12.000 euro, 14.000 euro, 16.000 euro, 18.000 euro of 20.000 euro.
 • Je kan per organisatie maximum 20.000 euro aanvragen.
 • De premie moet de gemaakte kosten voor de activiteit dekken.
 • Je kan als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan 20.000 euro in totaal.
 • Per culturele activiteit kan er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.

Het totale beschikbare budget voor de culturele activiteitenpremie bedraagt ongeveer 30 miljoen euro. 

Voor­waar­den

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet jouw culturele activiteit voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd.
 • De activiteit is publiek toegankelijk;
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
 • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;
 • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.

Speciale aandacht voor veiligheid en duurzaamheid

De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat de sector haar activiteiten op een duurzame en een veilige manier organiseert. Aanvragers worden gevraagd om

 • je activiteit op een duurzame en ecologische manier te organiseren, wat je kan controleren aan de hand van de groeneVENTscan;
 • je activiteit te testen aan de hand van het COVID Event Risk Model.

Hoe en wan­neer aan­vra­gen?

Je kan je aanvraag indienen via deze applicatie.

 • De applicatie werkt niet op mobiele toestellen.
 • Om je aan te melden op de applicatie heb je jouw e-ID nodig.
 • Je logt in als wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie. De wettelijke vertegenwoordiger kan zijn/haar aanmeldmachtiging delegeren naar een collega. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.  
 • Je kan tot 31 mei 2021 een aanvraag indienen of tot de middelen van het noodfonds uitgeput zijn.
 • De culturele activiteitenpremie wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de aanvraag. We hanteren dus een first come, first served principe. Hierna laat de digitale applicatie geen aanvragen meer toe.

Be­oor­de­ling

Nadat je jouw aanvraag hebt ingediend, zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media zo snel mogelijk onderzoeken of je voldoet aan de voorwaarden en zal ze beslissen of je recht hebt op de culturele activiteitenpremie. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media communiceert de beslissing via e-mail.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling

De uitbetaling van de premie gebeurt na goedkeuring van de aanvraag door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en zal in één keer gestort worden op een Belgisch rekeningnummer op de naam van de begunstigde.