Pilootproject #5: Een partituur voor Ressegem

Kunstenaars Birthe Leemeijer en David Helbich kregen de vraag om de centraal gelegen open ruimte in het dorp Ressegem (deelgemeente van Herzele) als uitgangspunt te nemen voor een kunstproject in de publieke ruimte. Belangrijk daarbij was om de bewoners te betrekken, de verschillen in hun visie en beleving/waardering van die open ruimte te onderzoeken en te peilen naar hun engagement voor deze open ruimte. De verschillen hoeven niet opgelost te worden, en ook de open ruimte zelf hoeft niet ingevuld. Welke rol neemt de kunst hier dan wel op?

We proberen hier content te tonen van YouTube.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op YouTube

Opdrachtsituatie

Aanleiding voor deelname aan traject
In het dorp Ressegem, deelgemeente van Herzele, vormt het dorpshart een ongebruikelijk ensemble. Achter de monumentale kerk en pastorij ligt een zogenoemde motte, een verdedigingswerk uit de late middeleeuwen. Hierbij liggen, midden in het dorp, twee open percelen (een weide in private eigendom en een landbouwgrond in pacht). Al veertig jaar wordt er over de toekomstige invulling van deze open ruimte gesproken, verschillende masterplannen van gerenommeerde bureaus hebben al het licht gezien. De herinrichting en herbestemming van die open dorpskern is al jaren een agendapunt voor de gemeente Herzele. Bij gebrek aan consensus over reeds geformuleerde voorstellen (masterplan Eugeen Liebaut, voorstel vanuit vzw Natuurpunt en suggesties vanwege enkele bewoners) zocht de gemeente naar een andere aanpak om tot gedragen conclusies te komen over toekomstige (urbanistische) ingrepen in de landelijke kern.

Opdrachtsituatie
Het gaat om een dorpsgezicht dat wellicht al duizend jaar grotendeels onveranderd is gebleven. De laatste veertig jaar kon over de bestemming van de twee landbouwgronden geen overeenkomst worden gevonden. Net voor de start van het pilootproject besliste het gemeentebestuur op aandringen van een groep dorpsbewoners dat het gebied zijn open karakter zal bewaren maar daarbij een publieke functie krijgt. Deze publieke functie hoeft voor de gemeente niet ingevuld te worden door een ontwerper. Het inschakelen van een kunstenaar opent de mogelijkheid om de visies van de betrokken partijen te verruimen en op onverwachte manieren met elkaar te verbinden.

Pilootkarakter

De landschappelijke elementen als aanleiding in de vraagstelling van dit project werpen mogelijk een nieuwe blik op kunst in de publieke ruimte. Daarnaast is voorbeeldfunctie weggelegd voor de opdrachtgever die als kleine gemeente een kunstopdracht realiseert.

Kunstenaarsvoorstel

Een partituur voor Ressegem

Het voorstel voor de onvolledig bestemde ruimte van Ressegem behelst geen fysieke vormgeving, maar een partituur, die bestaat uit een nieuwe verkaveling van het terrein en uit een set formules waarmee dit vervolgens zal worden ingericht. Elke inwoner van het dorp krijgt gelijkelijk een kavel toegewezen van ca. twaalf vierkante meter, zonder onderscheid des persoons (naar leeftijd enzovoort). Gedurende een jaar, waarvan het exacte ingangsmoment nog moet worden vastgesteld, zullen deze kavels worden ontwikkeld, in gebruik genomen, met gewassen bebouwd of braakgelegd afhankelijk van de wensen van de bewoners. Wanneer de kavels zijn uitgezet, ontstaat er een eerste beeld, als een spiegeling van het dorp zelf.

​Interactiviteit versus interpassiviteit

David Helbich en Birthe Leemeijer zullen met de gebruikers een vorm vinden waarin deze wensen gerepresenteerd worden. Er is geen ontsnappen aan: ook desinteresse zal zichtbaar worden gemaakt. Hoewel de uitkomst van het proces niet anders dan open kan zijn, is wel de verwachting dat het jaar veel momenten zal opleveren voor culturele productie: tentoonstellingen, een publicatie, een documentaire, een groepsactiviteit, een onderzoek, een enscenering.

Bewoners zullen waarschijnlijk tussendoor, in dialoog met elkaar en met de kunstenaars, hun standpunt over hun eigen kavel gaan wijzigen en al dan niet een grotere betrokkenheid ontwikkelen. De nu herverkavelde en vormgegeven ruimte wordt een zinnebeeld voor radicale democratie, voor interactiviteit versus interpassiviteit en voor burgerschap in een neorurale/non-urbane context. Bovendien rakelt dit zinnebeeld gedachten op over de ontologie en actualiteit van zowel cultuur (kunst, erfgoed) als van natuur en (regionaal) landschap.

Begeleiding

Nils Van Beek (taak), bemiddelaar

Contextanalyse
Nils van Beek maakte een analyse van de specifieke context in Herzele en van de betekenis van ‘landschappen’ in het algemeen. Op basis daarvan suggereerde hij om in het kunstproject het toekomstige gebruik als startpunt te nemen, in plaats van een grootschalig ruimtelijk ontwerp dat kan worden toegeëigend. Een dergelijke benadering biedt een insteek voor een participatief traject dat een nieuwe gemeenschappelijke en duurzame actie beoogt, waarbij beleving en verbondenheid centraal staan. Met het opperen van een nieuw uit te vinden traditie als mogelijke katalysator voor toekomstig gebruik, beheer en inrichting van het dorpshart brengt hij de opdrachtgever op het spoor van andersoortige artistieke praktijken die ‘meer dan object’ zijn.

Methode artistieke selectie
De kunstenaarsselectie was aanvankelijk voorzien in twee fasen: een selectie van drie kunstenaars in samenspraak met de opdrachtgever, gevolgd door workshops door elk van deze kunstenaars en vervolgens een finale keuze voor één de voorgestelde benaderingen door het aanwezige publiek, deskundigen en stakeholders. 

Na de eerste ontmoeting tussen de drie kunstenaars, opdrachtgever en bemiddelaar in Herzele ter gelegenheid van een verkennend werkbezoek aan Ressegem, besluiten de kunstenaars om samen te werken. 

Stand van zaken eind 2018

Het plan van David Helbich en Birthe Leemeijer voor het dorpshart van Ressegem is nog niet ten uitvoer gebracht. Er blijken nog een aantal praktische belemmeringen te zijn.

Wie & waar?

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Herzele

Projectteam

Jan Hermans, cultuurbeleidscoördinator
Daniel Adriaens, gemeentesecretaris
Sofie Hoefman, schepen van Cultuur

Bemiddelaar

Nils Van Beek (TAAK)

Kunstenaars

David Helbich en Birthe Leemeijer

​Kunstbudget

€ 35.000 (€ 20.000 opdrachtgever + € 15.000 Pilootprojecten)

Adres

Ressegemstraat, Blauwstraat, Walstraat en Sint-Mauritsplein in Ressegem (Herzele)

Je leest: Pilootproject #5: Een partituur voor Ressegem