A Fair New Idea?! #4: Meerstemmigheid – Open Vizier

Bekijk de video in de Kunstenpunt Video zone

Open Vizier is een initiatief van kunstencollectief Silence Radio, dat in Villa De Vis in Asse een ontwikkelingsplek heeft opgericht voor onderzoek en artistieke creatie tussen de horende en de dove wereld. 

Met dit pilootproject wou Silence Radio het gesprek faciliteren tussen een meerstemmig testpubliek en organisaties die inclusiever willen werken. Na een eerste verkennend gesprek stelde Silence Radio een pool samen van vijf kunstenaars (d/Doven, horenden, anderstaligen, mensen met fysieke beperkingen van verschillende generaties) om samen een artistieke activiteit te bezoeken en achteraf met de makers en/of organisatoren in gesprek te gaan over de toegankelijkheid ervan. De vijf kunstenaars geven hen suggesties tot verbetering vanuit hun geleefde ervaring en expertise. Alle feedback zou verzameld worden in een digitale toolbox met concrete en tips rond inclusiviteit voor het hele kunstenveld. 

In mei en augustus 2022 vertrok een open oproep voor organisaties om op het aanbod in te tekenen. Niettegenstaande een duidelijk urgentiebesef en brede interesse, botsten zowat alle geïnteresseerden al snel op de tijdsinvestering die met het opzet gepaard ging.

Slechte timing in een druk subsidiejaar, te vrijblijvend, een financiële drempel? Of is er meer aan de hand? Dahlia Pessemiers en Max Greyson (Silence Radio) besluiten dat er nog werk is aan het sensibiliseren van de kunstensector. Het besef dat er iets moet gebeuren is er, maar concrete actie blijft uit wegens een tekort aan tijd en middelen. 

Silence Radio gaat de komende tijd verder in gesprek met geïnteresseerden. Ze werken aan een installatie waarbij je als publiek kan ervaren wat het betekent wanneer één of meerdere van je zintuigen het laten afweten. Op die manier wil het mensen bewuster maken van je geprivilegieerde positie als persoon zonder handicap, en een lans breken voor een meer inclusieve benadering van artistieke creatie en programmatie. 

Silence Radio bestaat uit Sandra Delgadillo, Elena Evstratova, Max Greyson, Sibren Hanssens, Lieve Peeters, Dahlia Pessemiers, Tomas Pevenage en Serge Vlerick. Het project Open Vizier wordt getrokken door Dahlia Pessemiers en Max Greyson. A Fair New Idea?!

We lanceerden vier open oproepen voor projectvoorstellen die bijdragen aan een sterk, eerlijk en duurzaam kunstveld. Bekijk de resultaten en ontwikkelingen.

A Fair New World?!

Hoe kunnen we toewerken naar een meer inclusieve, duurzame en solidaire kunstwereld?! Tijdens het A Fair New World?! traject (2020-2022) verzamelden we ideeën, praktijken en instrumenten die mogelijke oplossingen bieden.