Nieuw Kunstendecreet: tijdlijn

Op vrijdag 23 april 2021 heeft de Vlaamse Regering het decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten bekrachtigd en afgekondigd. Het proces om het Kunstendecreet te herzien is op schema naar een finale goedkeuring voor de zomer.

Wat betekent het voor jou?

Opgelet, het nieuwe Kunstendecreet is een kaderdecreet, waarin je vooral de verschillende subsidie-instrumenten en de vereisten en voorwaarden voor subsidiëring zult terugvinden. In de Memorie van Toelichting lees je meer over de achterliggende filosofie en doelstellingen, zoals de principes rond landschapszorg, een vernieuwde invulling van beurzen, de werkingssubsidie voor twee beleidsperiodes… Concrete informatie over de procedures voor indiening, beoordeling, verantwoording en toezicht worden per subsidie-instrument pas in de zomer van 2021 gedetailleerd door de Vlaamse regering, vandaar deze tijdlijn.
Aan de hand van de beoordelingscriteria heb je wel een inzicht in waarop je aanvraag getoetst zal worden en kan je je beginnen voorbereiden.
Samenvatting nodig? Lees meer over werkingssubsidies aanvragen op 1/12/2021 en kortlopende subsidies vanaf 2022 (link onderaan dit scherm).

Tijdlijn 2021

 • januari-februari: advies van Raad van State, die nagaat of aan de wettelijke regels en vormvereisten is voldaan.
 • 5 maart: definitieve goedkeuring van het Kunstendecreet door de Vlaamse Regering. Op vraag van de Raad van State werden een aantal aanvullingen en correcties in het voorontwerp van 18/12/2020 aangebracht.
 • 23 april: bekrachtiging van het decreet door de Vlaamse Regering, na bespreking in het Vlaams Parlement. Eerst was er een hoorzitting in de Commissie Cultuur, gevolgd door een algemene, een artikelsgewijze bespreking en stemming. Laatste beraadslaging en stemming gebeurde op woensdag 21/04/2021 in een plenaire zitting. Het decreet kan nu ter kennis gegeven worden aan de Europese Commissie.
 • 27 april: nieuwe inlogmethode via eID voor KIOSK. Bestaande gebruikers (individuen en organisaties) moeten gebruikersrechten voor vertegenwoordigers opnieuw toekennen: bekijk een webinar of presentatie. Maak tijdig een “account” aan als je dat nog niet hebt.
 • 4 mei – 26 juni: oproep voor kandidaten voor de pool van experten en voorzitters voor de commissies kunsten via KIOSK. Alle kandidaturen worden gescreend, waarna de minister van Cultuur de experten benoemt. De nieuwe pool van experten gaat aan de slag vanaf 1 december 2021, op het moment dat het nieuwe Kunstendecreet van kracht wordt. 
 • 4 mei: op de pagina met de oproep voor experten kunsten kan je de lijst van de vijf artistieke disciplines en subdisciplines bekijken.  
 • 28 mei-16 juli: procedure Besluit van de Vlaamse Regering (BVR of uitvoeringsbesluit) met een principiële goedkeuring in de Vlaamse Regering, gevolgd door advies Raad van State en definitieve goedkeuring in juli. In het BVR zul je concrete informatie kunnen vinden over:
  • de verdeling van het budget voor kortlopende subsidies en werkingssubsidies,
  • de procedures voor elk subsidie-instrument (aanvraag, beoordeling, toekenning, verantwoording, toezicht),
  • de principes voor de beoordeling,
  • richtlijnen over grensbedragen, percentages, data en termijnen (indiendata, beslissingsdata, verantwoording),
  • mogelijke maatregelen in het kader van toezicht.
 • 30 juni: Departement CJM zet handleiding en FAQ online. Ook de bijlagen bij het aanvraagdossier, zoals de artistieke bijlage en de begroting, kan je dan downloaden. Ondertussen worden de sjablonen voor aanvragen en beoordelingen op punt gezet in samenwerking met een externe groep van testers (mensen uit de sector en beoordelaars).
 • juli: “dummy” aanvraagdossiers werkingssubsidies beschikbaar via de website van Departement CJM. Op dat moment weet je dus exact op welke vragen je zal moeten antwoorden en hoeveel ruimte je daarvoor krijgt. KIOSK wordt getest.
 • 1 september 2021: KIOSK beschikbaar voor maken en bewerken van aanvragen werkingssubsidies.
 • 15 september 2021: indiendatum beurzen en projecten die starten in de (verlengde) periode 1/1/2022-31/8/2022, beperkingen op combinaties zijn van toepassing.
 • 1 november 2021: een nieuwe pool van experten (voor disciplinecommissies, landschapscommissie en de beoordelingscommissie internationaal) krijgt toelichting aan de hand van het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling.
 • 1 december 2021: deadline indienen aanvragen werkingssubsidies 2023-2027, beslissing ten laatste op 30 juni 2022.