Voorbij de vertoning: Analyse van het Vlaams audiovisueel vertoning- en distributieveld

Publicatie
BAM / Dirk De Wit & Ann Overbergh

Het beleid rond film en audiovisuele cultuur in Vlaanderen is jong en kende een trage doorstart. Lange tijd bleef het verstrikt tussen cultuur, economie en media, waar verschillende belangen en waarden heersen. Vanaf de jaren 1990 kwam daar verandering in, met als mijlpaal in 2002 de oprichting door de Vlaamse Regering van het Vlaams Audiovisueel Fonds, dat een sterke impuls betekende voor de productie. In 2006 krij-
gen de culturele vertoning, omkadering en educatie een plaats in het schottenloze Kunstendecreet. Vele andere spelers werken op profitbasis of worden gesteund binnen het lokaal cultuurbeleid. Maar door het ontbreken van een beleidshistoriek en -visie slaagt dit veld er nog onvoldoende in om zich als één sector te organiseren, noden aan te kaarten, een gedeelde visie op te bouwen.

Deze veldanalyse is een essentieel instrument om dat diverse veld vandaag, met zijn interrelaties, noden, spanningen, hoop en kansen te overschouwen, van structuur te voorzien en naar synergieën te helpen zoeken. Het is ook een instrument voor dialoog, veldopbouw en beleidsontwikkeling. Het werkveld is klaar voor een grote stap voorwaarts: meer overleg, een inclusieve blik met plaats voor diverse spelers en waarden en een eigentijds antwoord op de vele veranderingen in het landschap.