Wat zegt de Beleidsnota Cultuur? De keuzes van het beleid kort samengevat.

Vlaams Parlement (c) Wikimedia

In de nieuwe Beleidsnota Cultuur legt minister van Cultuur Jan Jambon de grote strategische keuzes vast voor het Vlaams cultuurbeleid in 2019-2024. Vandaag lichtte hij die nota toe in de Commissie Cultuur, in aanwezigheid van een groot aantal spelers uit de sector.
De besparingsplannen voor de cultuursector  kwamen afgelopen dagen uitgebreid aan bod in de media en in het publieke debat en gaven aanleiding tot acties vanuit de sector, zoals vandaag aan het Vlaams Parlement. De minister kwam vandaag ook met de opvallende oproep aan de sector om een alternatieve budgetoefening te maken.

Samen met de beleidsnota werd ook een toelichting bij de beleids- en begrotingsplannen voor 2020 vrijgegeven. Die plannen liggen in lijn met de doelstellingen uit de nota. In 2020 worden onder meer de volgende besparingsmaatregelen genomen:

 • Het budget voor projectsubsidies via het Kunstendecreet wordt met meer dan 5 miljoen euro (60%) verlaagd ten opzichte van 2019. Voor de twee aanvraagrondes in 2020 is in totaal nog € 3.392.000 voorzien.
 • De meerjarige subsidies via het Kunstendecreet worden gedeeltelijk geïndexeerd en er wordt 6% op gekort. 207 organisaties krijgen op dit moment deze werkingsmiddelen.
 • Op de werkingsmiddelen van de zeven kunstinstellingen wordt 3% bespaard. Dit gaat over AB, Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, deSingel, Opera Ballet Vlaanderen en Vooruit. Hetzelfde geldt voor M HKA, dat een Erfgoedinstelling is.
 • Op de middelen voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden via het Decreet bovenlokale cultuurwerking worden de gedeeltelijke indexering en de besparing van 6% ook toegepast.
 • Op het budget van werkingsmiddelen voor steunpunten – waaronder Kunstenpunt – in het beleidsdomein cultuur wordt ca. 1,7 miljoen euro (8%) weggenomen.

De Begrotingstoelichting geeft ook aan dat een aantal spelers in 2020 financiële impulsen zullen krijgen:

 • Het budget voor werkingsmiddelen via het Erfgoeddecreet — dat onder andere naar de musea voor beeldende kunsten gaat — wordt met 2 miljoen euro verhoogd. Na een korting van 3% en een gedeeltelijke indexering blijft daar ca. 878.000 euro van over.
 • Naast een besparing en een gedeeltelijke indexering van hun werkingsmiddelen, ontvangen Z33, Opera Ballet Vlaanderen, Bokrijk en Landcommanderij Alden Biesen extra subsidies.
 • Ook de twee fondsen, het Vlaams Audiovisueel Fonds en Literatuur Vlaanderen, krijgen een financiële injectie bovenop besparingen.

De Beleidsnota en begrotingstoelichting bevatten ook klemtonen rond infrastructuur, internationalisering en digitalisering voor het toekomstig beleid:

 • Men wil de bestaande bovenlokale cultuurinfrastructuur inventariseren en de noden op dit vlak in kaart brengen. Voor de verbouwingen van een aantal sites – zoals de Bourlaschouwburg, Kaaitheater, KMSKA, M HKA en Opera Gent –  wordt een financiële injectie voorzien. Hiermee beoogt men een infrastructuur te bekomen die zich kan meten op internationaal niveau. De Beleidsnota geeft aan blijvende investeringen te willen doen via het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCi).
 • Rond internationalisering wil men Vlaanderen in de verf zetten als “draaischijf voor talent en expertise op wereldniveau”. Er wordt gesproken van ondersteuning voor de internationale presentatie en de ontwikkeling van Vlaamse culturele spelers en van inzetten op referentieprojecten die de Vlaamse cultuursector moeten profileren in het buitenland. Binnen het internationale verhaal wordt ook de nadruk gelegd op samenwerkingen tussen cultuur en toerisme.
 • Inzake digitalisering wil men een nieuwe digitale architectuur opzetten voor het Departement Cultuur om een betere dienstverlening aan burgers en cultuurorganisaties en een planlastvermindering voor de organisaties en de overheidsadministratie te realiseren. Er wordt ook een strategisch beleid rond digitale transformatie uitgerold, in samenwerking met VIAA, publiq en CultuurConnect.