Open call: werkbezoek aan de Biënnale van Lubumbashi (Congo)

(c) Georges Senga, Série Vendeurs de rue 2018

De Biennale de Lubumbashi is uitgegroeid tot één van de meest experimentele en dynamische artistieke evenementen op het Afrikaanse continent. Het project biedt een professioneel platform voor kunstenaars en culturele actoren in Congo en een kader voor internationale ontmoeting en uitwisseling. Kunstenpunt nodigt één professional uit de beeldende kunstensector uit om deel te nemen aan de openingsweek van de biënnale in Lubumbashi.

Wat?

De biënnale is een initiatief van Picha, een onafhankelijke kunstenaarsorganisatie in Lubumbashi die artistieke creatie in Congo ondersteunt en promoot. Picha werkt al langer samen met onderwijs- en kunstorganisaties en kunstenaarsinitiatieven uit België, o.a. Africalia, AfricaMuseum, Enough Room for Space, KU Leuven, LUCA School of Arts, Mu.ZEE, UAntwerpen, WIELS.

Kunstenpunt nodigt één professional uit de beeldende kunstensector uit om deel te nemen aan de openingsweek van de biënnale in Lubumbashi. Het werkbezoek is gefaciliteerd door Picha en het team van de biënnale. Het bestaat uit ontmoetingen met kunstenaars en kennismaking met de werking van lokale organisaties en culturele initiatieven.

De deelnemer wordt gevraagd om actief bij te dragen door ter plaatse interviews met kunstenaars af te nemen, een reflectietekst te schrijven of een beeldverslag te maken. Het medium van de uiteindelijke output is bespreekbaar. Het materiaal zal dienen als documentatie voor Picha en zal door Kunstenpunt gedeeld worden.

Kunstenpunt voorziet een fee van € 2000 als bijdrage in de reis- en verblijfskosten voor een professional uit de beeldende kunstensector die zelfstandig of bij een niet-structureel gesubsidieerde kunstorganisatie werkt. Voor kandidaten die werken bij een organisatie die meer dan € 300 000 structurele subsidie ontvangt, voorzien we een fee van € 1500.

Voorwaarden

Wie zich kandidaat wil stellen, dient enkele voorwaarden in acht te nemen:

 • beschikbaar zijn tussen 15 en 31 oktober 2019;
 • goede kennis van het Frans;
 • wonen en/of werken in Vlaanderen (inclusief Brussel) en actief betrokken zijn bij het professionele veld van de Vlaamse beeldende kunsten voor minimum drie jaar.
 • beschikken over voldoende internationale ervaring;
 • een duidelijke motivatie en een toekomstperspectief hebben omtrent onderzoek en samenwerking met partners in Lubumbashi of in Congo;
 • bereid zijn ter plaatse interviews af te nemen, een reflectietekst te schrijven of een beeldverslag te maken;
 • bereid zijn contacten en opgedane kennis te delen, ook met andere spelers in het veld in Vlaanderen en Brussel.

Deelname & Selectie

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met zondag 7 juli 2019 aanmelden door een e-mail in het Frans of Engels naar Lissa Kinnaer (lissa@kunsten.be) te sturen met:

 • je naam
 • je contactgegevens (telefoon, e-mailadres)
 • je cv (waaruit drie jaar actieve betrokkenheid bij het Vlaamse kunstenveld blijkt)
 • je motivatie (maximum 800 woorden inclusief spaties) omtrent onderzoek en uitwisseling met partners in Congo

De aanvragen worden beoordeeld door Sammy Baloji (Picha), Sandrine Colard (Biennale de Lubumbashi) en Lissa Kinnaer (Kunstenpunt). Wie geselecteerd wordt, ontvangt diezelfde week een bevestigingsbericht.

Waarom doen we dit?

Door de gezamenlijke geschiedenis tussen België en Congo is er de voorbije decennia een sterke verbondenheid tussen de kunstscènes van Congo en België gegroeid. Kunstenpunt wil kennis en samenwerking over landsgrenzen heen stimuleren. Op die manier bieden we niet alleen een verrijkende context voor de kunsten, maar willen we ook kunstenaars en kunstprofessionals ondersteunen in het verbreden van hun visie, de ontwikkeling van hun praktijk en de uitbreiding hun internationale netwerk. Dit werkbezoek kadert in de bredere missie van Kunstenpunt rond praktijkondersteuning van kunstenaars en kunstprofessionals. 


Version française

Appel à candidature pour une visite de travail à la Biennale de Lubumbashi (Congo)

La Biennale de Lubumbashi est l’un des événements artistiques les plus expérimentaux et les plus dynamiques du continent africain. Le projet offre une plate-forme professionnelle aux artistes et aux acteurs culturels du Congo et un cadre pour des rencontres et des échanges internationaux. La Biennale de Lubumbashi est une initiative de Picha, une association d’artistes indépendante basée à Lubumbashi, qui soutient et promeut la création artistique au Congo. Picha travaille depuis plusieurs années avec des organisations et des initiatives d’artistes belges, notamment Africalia, AfricaMuseum, Enough Room for Space, KU Leuven, LUCA School of Arts, Mu.ZEE, UAntwerpen et WIELS.

Kunstenpunt invite un(e) professionnel(le) du secteur des arts visuels à participer à la semaine d’ouverture de la Biennale de Lubumbashi en octobre 2019. Le séjour sur place sera facilité par l’équipe de Picha et de la biennale et consistera en des rencontres avec les artistes et une introduction au fonctionnement d’organisations et d’initiatives culturelles locales. La personne sélectionnée est invitée à contribuer activement à la biennale en menant des interviews avec les artistes, en rédigeant un article de fond ou en réalisant un reportage sur la biennale. Le matériel servira de documentation pour Picha et sera publié par Kunstenpunt.

Kunstenpunt prévoit un montant de 2.000 euros à titre de contribution aux frais de voyage et d’hébergement pour un(e) professionnel(le) du secteur artistique travaillant de manière indépendante ou pour une organisation non subventionnée structurellement par le ministère de la Culture du gouvernement flamand. Pour une personne travaillant pour une organisation recevant une subvention structurelle supérieure à 300.000 euros, nous prévoyons un montant de 1.500 euros.

Conditions

Qui veut postuler doit prendre en compte les conditions suivantes:

 • être disponible entre le 15 et le 31 octobre 2019 (au minimum);
 • avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais;
 • vivre et / ou travailler en Flandre (y compris à Bruxelles);
 • travailler de manière professionnelle dans le secteur des arts visuels en Flandre;
 • avoir une expérience professionnelle internationale suffisante;
 • avoir une motivation et une perspective claires en matière de recherche et de collaboration avec des partenaires à Lubumbashi et/ou au Congo;
 • être disposé à mener des interviews sur place, à rédiger un article de fond ou à réaliser un reportage sur la biennale;
  être disposé à partager les contacts et les connaissances acquises avec d’autres acteurs artistiques en Belgique et au Congo.

Procédure de sélection

Les personnes intéressées peuvent se porter candidates jusqu’au 7 juillet 2019 au plus tard, en envoyant un e-mail en français ou en anglais à Lissa Kinnaer (lissa@kunsten.be) avec leur nom, leurs coordonnées (téléphone, e-mail), leur CV et une lettre de motivation (maximum de 800 mots, espaces compris). Les candidatures seront évaluées par Sammy Baloji (Picha), Sandrine Colard (Biennale de Lubumbashi) et Lissa Kinnaer (Kunstenpunt). La personne sélectionnée recevra un message de confirmation la même semaine.

Kunstenpunt a pour mission de soutenir les artistes et les professionnels de l’art dans le développement de leur pratique et d’encourager les collaborations au-delà des frontières nationales. Par ses actions, Kunstenpunt offre aux artistes et aux professionnels de l’art des opportunités d’échange enrichissantes dans un contexte international. En raison de l’histoire commune entre la Belgique et le Congo, de nombreuses collaborations ont vu le jour au cours des dernières décennies entre les scènes artistiques congolaise et belge.

Pour plus d’informations, contactez Lissa Kinnaer.

picha-association.org
biennaledelubumbashi.org