Onze werking geëvalueerd

Kunstenpunt liet dit voorjaar een uitgebreide stakeholderbevraging uitvoeren. Een vragenlijst ingevuld door ruim 700 kunst- en cultuurprofessionals en twee focusgesprekken leverden een positief beeld op, zij het met grote verschillen tussen respondenten met en zonder werkingssubsidies.

Kunstenpunt vervult een brede waaier aan opdrachten voor uiteenlopende doelgroepen. Zeker in het licht van teruglopende budgetten is het van belang onze middelen welgemikt in te zetten. De veranderende omstandigheden voor het veld – zoals de nieuwe besparingsronde aan het begin van deze legislatuur, de komende wijzigingen aan het Kunstendecreet en de corona-lockdown – versterken dat alleen maar.

Uit de bevraging komt een positief beeld naar voor: 83% van de respondenten ervaren Kunstenpunt als (zeer) belangrijk voor de ontwikkeling van het kunstenlandschap. Onze publicaties en de deskundigheid van de dienstverlening worden op prijs gesteld. Algemene tevredenheid is er ook over onze houding: constructief-kritisch voor beleid zowel als sector, altijd vanuit onderbouwde kennis en data. 

Toch is “de” sector niet onverdeeld tevreden. Uit de resultaten spreekt een discrepantie tussen structureel en niet-structureel ondersteunde spelers. Die eersten bereiken we zeer goed, met een aanbod en dienstverlening die aansluiten op de verwachtingen. Bij de tweede groep is dat minder het geval, en daar moeten we in de toekomst duidelijker op inzetten.

Niet-structureel ondersteunde spelers zijn kunstenaars en kunstprofessionals die hetzij met projectmiddelen, hetzij zonder Vlaamse ondersteuning werken. Vaak opereren ze in precaire omstandigheden, met minder tijd, middelen of mentale ruimte om publicaties door te nemen of deel te nemen aan workshops of infosessies. Ze zijn bezig met de uitbouw van een werking of artistieke loopbaan en hun noden zijn hands-on: vernetwerking, professionalisering, gericht advies voor oriëntatie in het kunstenveld, zichtbaarheid. 

Wat die zichtbaarheid van makers betreft is onze kunstendatabank een belangrijk instrument. Meer algemeen stelt zich de vraag: op welke bijkomende manieren kunnen we makers zichtbaarheid geven? Internationaal zijn kunstenaars op zoek naar netwerkverruiming en presentatiemogelijkheden, en ook hier bestaan vragen over onze selectiecriteria.

De appreciatie voor onze helikopterblik en aandacht voor transversale topics – “enkel Kunstenpunt kan dit doen” – is groot, maar die mag niet ten koste gaan van ons disciplinespecifieke aanbod, zo klinkt het. Sectorspecifieke evenementen zijn er de laatste jaren, mede naar aanleiding van de besparingen, een stukje bij ingeschoten en worden gemist. Onze stakeholders hopen op meer ontmoetingen, georganiseerd rond verbindende thema’s, bottom-up en participatief bepaald. Niet enkel werkt dat netwerkversterkend (een vraag die duidelijk leeft), maar je stimuleert er ook de samenwerking en uitwisseling binnen het veld mee. De opgeleverde kennis kan dan weer verder gedeeld online en via geprofileerde nieuwsbrieven.

Wat thema’s betreft staan de positie van kunstenaars en kunstwerkers, fair practices en duurzame loopbaanontwikkeling met stip voorop bij alle groepen, maar lijken enkel de structureel gesubsidieerde spelers onze meer maatschappelijke insteken – duurzaamheid, inclusiviteit – prioritair te vinden. Ook dat lijkt vooral een kwestie van tijd, middelen en mentale ruimte. 

Het zijn zaken die we sterk ter harte nemen en die het najaar, en zeker onze plannen voor 2021, mee zullen kleuren. Sinds deze week is onze nieuwe website live gegaan, daarop hopen we alvast veel van die concrete informatie waarnaar instromers op zoek zijn makkelijker vindbaar aan te bieden. 

Eén beeld uit het vuistdikke analyserapport van IDEA Consult willen we u niet onthouden: elke kleur in het patchwork staat voor een prioriteit die de respondenten naar voor schuiven. Wat blijkt is dat alles uiteindelijk even belangrijk is, en dat maakt ons werk alleen maar fijner.

De uitdaging ligt nu in het (her)bepalen en bewaken van het evenwicht. Daar gaan we meteen mee aan de slag. Dank aan al wie onze vragen beantwoordde, én aan IDEA Consult voor de coördinatie van het onderzoek en de verwerking van de resultaten.