Studio te huur bij de maakleerplek van Cas-co

Call
Cas-co

Kunstenaar en op zoek naar een ruim­te, net­werk en omka­de­ring in Leuven? Cas-co vzw heeft op dit moment een plaats beschik­baar op de site van maakleerplek.
Cas-co biedt ruim­te aan beel­den­de kun­ste­naars met diver­se ach­ter­gron­den, behoef­tes en noden. Dit doet Cas-co door betaal­ba­re ate­liers te faci­li­te­ren, actief pro­ject- en pre­sen­ta­tie­kan­sen te cre­ë­ren en uit­wis­se­ling op aller­han­de manie­ren te sti­mu­le­ren. maak­leer­plek is dan weer een site waar kun­ste­naars (via Cas-co), Leuvense bedrij­ven, scho­len en inwo­ners samen (leren) maken.
Vanaf 1 augus­tus staat ate­lier B in het labo­ge­bouw op maak­leer­plek leeg en zoe­ken ze naar een kun­ste­naar of col­lec­tief die de ruim­te een nieu­we invul­ling wil geven.

Cas-co is op zoek naar een kun­ste­naar of col­lec­tief die: 

 • pro­fes­si­o­neel actief is; 
 • een ach­ter­grond heeft in de beel­den­de kun­sten en / of er een hybri­de prak­tijk op nahoudt;
 • op zoek is naar een com­mu­ni­ty en aan­slui­ting kan vin­den bij het bre­de­re ver­haal van Cas-co en maakleerplek;
 • actief gebruik maakt van de werk­ruim­te en pre­sent is in de organisatie.

Cas-co biedt:

 • een een­vou­di­ge stu­dio van 23 m² op het gelijk­vloers van maak­leer­plek (Stapelhuisstraat 13/15) aan een tota­le kost van 152 euro (huur- en nuts­kos­ten) per maand;
 • een dyna­mi­sche en ambi­ti­eu­ze werk­plaats waar kun­ste­naars, cul­tuur­wer­kers, cura­to­ren, scho­len, bedrij­ven en ande­re makers elkaar dage­lijks ontmoeten;
 • ver­schil­len­de vor­men van prak­tijk­on­der­steu­ning en actief ont­wik­ke­lings­be­leid (orga­ni­se­ren van stu­dio visits & mas­ter­clas­ses, iden­ti­fi­ce­ren van kan­sen voor pre­sen­ta­tie, bege­lei­ding bij het vin­den van net­werk en financiering, …);
 • gemeen­schap­pe­lij­ke faci­li­tei­ten: een kan­ti­ne, fablab en gereed­schap­pen­bib; foto­la­bo en gra­fisch labo in ont­wik­ke­ling; gedeel­de werkruimtes, … 

Procedure

Stuur je dos­sier voor 16 juli 2023 via e‑mail naar mirthe@​cas-​co.​be of per post naar: Cas-co vzw t.a.v. Mirthe Demaerel, Vaartstraat 94, 3000 Leuven.

Een vol­le­dig dos­sier bevat vol­gen­de elementen:

 • een CV;
 • een beel­dend portfolio; 
 • een gemo­ti­veer­de aan­vraag van ca. 1 A4; 
 • video’s kun­nen bij­ge­voegd wor­den d.m.v. weblinks (digi­taal dos­sier), usb of dvd (post).

Een klei­ne selec­tie­com­mis­sie, bestaan­de uit leden actief in de heden­daag­se kun­sten­sec­tor en/​of maak­leer­plek, beoor­deelt de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier en geeft een gemo­ti­veerd advies. De gese­lec­teer­de kunstenaar(s) word(en) uit­ge­no­digd voor een gesprek waar­bij ver­de­re prak­ti­sche afspra­ken wor­den gemaakt en een huur­con­tract wordt besproken. 

Vra­gen, bezoek en infor­ma­tie ->

naar de website van cas-co