Projectsubsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Call
Departement Cultuur, Jeugd & Media

Wat

Deze tijdelijke subsidielijn wil kleinere spelers aanmoedigen om bovenlokaal, over gemeentegrenzen heen, samen te werken. Ze vormt een aanvulling op de huidige projectsubsidielijn binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet die voor sommige organisaties een hoge drempel heeft. Deze subsidielijn mikt vooral op amateurkunstenorganisaties, en kleinere, al dan niet professionele spelers die een kleinschalig bovenlokaal cultuurproject willen opzetten. Dit nieuw subsidiereglement maakt bovendien een brug naar het geoptimaliseerd Bovenlokaal Cultuurdecreet dat momenteel in de steigers staat. 

Voor wie

Volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen:

 • culturele of jeugdactoren;
 • met een rechtspersoon zonder winstgevend doel, een lokaal bestuur, district of autonoom gemeentebedrijf.
 • gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waarbij de aanvrager wegens zijn activiteiten moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap;
 • die geen werkingssubsidie ontvangen vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Voorwaarden

Je kunt een subsidie aanvragen voor een cultuurproject dat

 • maximaal 1 jaar duurt,
 • een begroting in evenwicht heeft met een maximale totale projectkost van 75.000 euro,
 • nog niet in uitvoering is,
 • en waarvoor geen andere subsidie aangevraagd wordt bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Als de aanvrager een autonoom gemeentebedrijf, een lokaal bestuur of een district is dat nog geen deel uitmaakt van een binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet gesubsidieerd intergemeentelijk samenwerkingsverband, moet de aanvraag een intentieverklaring bevatten om vanaf 2027 in te stappen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met een bovenlokale cultuurwerking. 

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie moet:

 • een project bovenlokaal zijn (minstens de gemeentegrenzen overstijgen zonder een weerslag te hebben op de hele Vlaamse Gemeenschap);
 • een project de reguliere werking overstijgen;
 • er minstens een samenwerking zijn met 1 andere partner. 

Volgende projecten komen niet in aanmerking:

 • benefietprojecten (projecten met als primaire doelstelling om een opbrengst te genereren die volledig of gedeeltelijk wordt afgestaan aan één of meer derde-beneficianten);
 • infrastructuur- en bouwprojecten;
 • aankoop of restauratie van cultureel erfgoed;
 • afstudeerprojecten en academisch onderzoek. 

Indiendata

Er zijn 2 indienrondes per jaar:

 1. uiterlijk op 1 maart voor projecten die ten vroegste van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar;
 2. uiterlijk op 1 september voor projecten die ten vroegste van start gaan vanaf 1 januari van het volgend jaar.

Opgelet: als de uiterste indiendatum in een weekend of op een vakantiedag valt, is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op de laatste werkdag voor de deadline tot 17 uur beschikbaar voor vragen. 

Hoe aanvragen

Je kunt binnenkort een projectsubsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten via de webapplicatie KIOSK aanvragen. 

Welke stappen je moet doorlopen om je aan te melden in KIOSK en een projectaanvraag in te vullen en in te dienen vind je binnenkort in de handleiding.

Tips:

 • Maak tijdig je KIOSK-account aan, wacht daarmee niet tot de deadline nadert.
 • Bekijk op voorhand de vragen die in KIOSK gesteld worden in dit blanco aanvraagformulier (komt binnenkort online).
 • Wacht niet tot de laatste dag/het laatste uur om een aanvraag in te dienen. Aanvragen moeten op de uiterste indiendatum vóór 24 uur ’s nachts ingediend zijn om behandeld te worden. 

Documenten

Beoordeling van je aanvraag

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media toetst de subsidieaanvragen aan volgende beoordelingscriteria:

 • de kwaliteit van het project;
 • het bovenlokale karakter van het project en de samenwerking;
 • de mate waarin het project nieuw is of vernieuwende elementen bevat;
 • de mate waarin het project de reguliere werking overstijgt;
 • de financiële haalbaarheid van het project. 

Beslissing

Op basis van de adviezen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media beslist de minister uiterlijk op 1 juni respectievelijk 1 december over de toekenning van de subsidie.

Voor de ronde van 1 maart mag je de beslissing rond half juni verwachten.
Voor de ronde van 1 september mag je de beslissing rond half december verwachten.

Toekenning en uitbetaling

Als de projectsubsidie wordt toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Een subsidie tot en met 15.000 euro wordt in één keer uitbetaald.

Een subsidie hoger dan 15.000 euro wordt in twee delen uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald na de definitieve beslissing.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de afrekening. 

Afrekening en verantwoording

Elke aanvrager die een projectsubsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten ontvangt, moet uiterlijk drie maand na de goedgekeurde einddatum van het project een verantwoording indienen via KIOSK.

Facturen en andere bewijsstukken moet je niet meesturen, maar moeten wel bijgehouden worden en kunnen op elk moment opgevraagd worden. 

Toezicht

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media controleert de verantwoording en gaat na of aan de subsidievereisten voldaan is en of de subsidie gebruikt is voor het doel waarvoor ze verleend is. Nadien volgt de uitbetaling van het eventuele saldo. 

Hulp van OP/TIL

OP/TIL, het steunpunt voor bovenlokale cultuur, helpt je op weg met infosessies, inspiratie en advies. Wat betekent bovenlokaal? Welke subsidielijn kies ik het beste? Wat zijn goede voorbeelden? Een projectidee aftoetsen?

Stel je vraag aan een consulent van OP/TIL