Oproep: kunst in opdracht in de publieke ruimte

Oproep
Vlaamse Overheid

De publieke ruimte biedt heel wat interessante aanleidingen voor het realiseren van kunstwerken. Naast de vele sport- en belevingsinitiatieven van het voorbije jaar, kan de realisatie van kunstwerken in de publieke ruimte inspelen op de behoefte van inwoners aan kunst- en cultuurbeleving.
In het relanceplan Vlaamse Veerkracht geeft de minister van Cultuur ook ruimte voor een projectoproep die de realisatie van kwaliteitsvolle kunstprojecten in de publieke ruimte mogelijk maakt.

Wat?

In het kader van de relancemaatregelen van de Vlaamse Regering kun je financiële ondersteuning aanvragen voor de realisatie van een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte.

Deze projectoproep zet in op de volgende doelstellingen:  

  • de realisatie van kwaliteitsvolle kunstwerken in de publieke ruimte;
  • een breed publiek in contact brengen met hedendaagse kunst;
  • stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren ter bevordering van het creëren van maatschappelijk draagvlak;
  • bijdragen aan de specifieke betekenis en beleving van allerlei soorten plekken en situaties in Vlaanderen;
  • het debat stimuleren rond maatschappelijke thema’s en transities;
  • de waarde van de publieke ruimte voor de samenleving zichtbaar maken.

Het doel is het verlenen van een kunstopdracht aan een professionele kunstenaar. De concrete zichtbaarheid of ervaring in de publieke ruimte kan zowel permanent als tijdelijk, materieel of immaterieel, of van voorbijgaande aard zijn. Het werk moet wel uitgaan van een (duurzame) output die publiek ervaarbaar, toegankelijk of zintuigelijk waarneembaar is in de (semi-)publieke ruimte.

Voor wie?

Publieke actoren uit alle domeinen en sectoren van de samenleving kunnen een aanvraag indienen. Lees het reglement voor meer informatie hierover.

De aanvrager gaat met zijn project een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband aan. Dit kan zowel bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen verschillende maatschappelijke diensten als tussen rechtspersonen, natuurlijke personen en/of rechtspersoonlijkheden van privaat recht uit verschillende maatschappelijke sectoren.

Een natuurlijke persoon kan met een initiatief naar een potentiële aanvrager stappen en partner zijn in een samenwerkingsverband.

Subsidiebedrag

Het aangevraagde subsidiebedrag moet tussen 10.000 en 245.000 euro liggen en bedraagt maximum 50% van de definitieve totale projectbegroting.

In­dien­da­ta

De procedure verloopt in twee fases. In een eerste fase dien je een aanvraagdossier in tegen ten laatste maandag 17 januari 2022 om 23.59 uur

Na ontvangst van een positief advies start de tweede fase die bestaat uit het doorlopen van een ontwikkelingstraject en afsluit met het aanleveren van inhoudelijke aanvullingen op het aanvraagdossier uit de eerste fase en de aanvraag voor het definitieve subsidiebedrag. De uiterste indiendatum voor de tweede fase is maandag 9 mei 2022 om 23.59 uur.  

Hoe aan­vra­gen

Je kunt een subsidie aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

In­fo­ses­sies

Op woensdag 19 mei 2021en op woensdag 2 juni 2021organiseerden we online infosessies over deze subsidielijn. Tijdens de presentaties verduidelijkten we de inhoudelijke contouren van deze stimuleringsregeling en gaven we meer uitleg over de aanvraagtool KIOSK.

Bekijk de opname van de infosessie
Download de presentatie

Op dinsdag 23 november 2021 organiseren we een bijkomend webinar.
Interesse? Schrijf je voor 19 november in via dit formulier.

Meer informatie

Lees meer over de oproep, voorwaarden en beoordelingscriteria op vlaanderen.be

Heb je verder nog vragen? Stuur een mail: