Open loket voor samenwerkingsprojecten tussen België en Spanje

Call
de Ambassade van Spanje in België

De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België stelt de vijfde editie van ons ‘open loket’ voor. Het doel hiervan is culturele en wetenschappelijke samenwerkingsvoorstellen tussen Spanje en België, die in 2023 in België uitgevoerd worden, te ontvangen. Het loket zal geopend zijn tussen 3 oktober en 25 november 2022 en kan bereikt worden via deze website.  

Wat?

WAAROVER GAAT HET?De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België (hierna de Afdeling genoemd) bepaalt een nieuwe inlevertermijn voor culturele en wetenschappelijke samenwerkingsprojecten tussen Spanje en België die in België plaatsvinden. Deze genieten de nodige steunverlening en samenwerking.

De Afdeling wenst hiermee de culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen België en Spanje uit te diepen en te promoten. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis, het bevorderen van de samenwerking tussen professionals en instellingen uit beide landen alsook door het ontwikkelen van dynamische netwerken.

Er gaat bijzondere aandacht naar Spaanse avant-garde stromingen, de ontwikkeling van de culturele sector en de verspreiding van Spaanse wetenschap, innovatie en technologie in België.Meer informatie m.b.t. de prioriteiten van het Spaanse culturele beleid en wetenschappelijke diplomatie in het buitenland vindt u op de volgende links:

Van 1 juli tot en met 31 december 2023 zal Spanje het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. Het culturele programma zal worden opgesteld in overeenstemming met de ideeën en waarden van het voorzitterschap, dat bij deze gelegenheid rond twee thema’s draait:

 1. Het Europa van de mensen, dat gericht is op het welzijn van de burgers: projecten met werkterreinen op het gebied van gelijkheid, gender, diversiteit, integratie, territoriale samenhang en de demografische uitdaging, democratische waarden, grondrechten, integratie en de concretisering van het sociale Europa.
 2. Een transformerend Europa, dat de basis kan leggen voor de toekomst die wij wensen: projecten die inspelen op de uitdagingen van de groene transitie, het digitale Europa, de heroverweging van het stedelijk model en het nieuwe Bauhaus en het Europa van de zorg, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, jongeren en ouderen.

Daarom zal bij de selectie van projecten en culturele samenwerkingsverbanden voor het komende jaar bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die aansluiten bij de bovengenoemde algemene lijnen door middel van vragen, onderzoek en nauwgezetheid, waarbij nieuwe perspectieven en visies worden geopend om deze te confronteren en de huidige kracht van de Spaanse cultuur te tonen.

Voor wie?

Natuurlijke personen en rechtspersonen die wetteliijk bevoegd zijn om aan dit intiatief gevolg te geven.

Hoe deelnemen?

Projecten en ideeën kunnen ingediend worden tot en met 25 november 2022 en zullen in 2022 worden uitgevoerd. Afhankelijk van het budget en van de programmatie kunnen sommige voorstellen uitzonderlijk na datum worden ingediend alhoewel tijdig ingediende voorstellen prioriteit zullen krijgen.Enkel de projecten die uiteindelijk aanvaard worden zullen een antwoord krijgen en zullen gepubliceerd worden. Deze zijn terug te vinden in de rechterkolom op deze pagina.

Criteria:

De projecten worden bestudeerd en geëvalueerd door de Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België. Deze kan rekenen op de medewerking van onafhankelijke ervaringsdeskundigen en bevoegde instellingen.

Elk voorstel wordt geëvalueerd op een schaal van 0 tot 5, in overeenstemming met de vijf onderstaande criteria. De projecten met de hoogste score worden weerhouden, rekening houdend met het beschikbare budget en met de werkingsmiddelen waarover de Afdeling beschikt.

De vijf selectiecriteria:

 1. Relevantie m.b.t. de prioriteiten van het Spaanse culturele en wetenschappelijke beleid in het buitenland waar hierboven naar verwezen wordt.
 2. Bevordering van partnerschappen tussen Belgische en Spaanse instellingen met oog op het creëren van dynamische en duurzame contacten enerzijds en professionele en institutionele netwerken anderzijds.
 3. Voortreffelijkheid van het initiatief en/of van de indiener, naargelang de aangedragen referenties (CV, profesionnele erkenning en onderscheidingen).
 4. De impact en zichtbaarheid van het project waarbij bijzondere aandacht gaat naar projecten met een groot en divers bereik.
 5. Optimaal gebruik van het culturele Spaanse netwerk in het buitenland. Bijzondere aandacht gaat naar projecten uit de jaarlijkse AECID catalogus e.a. in samenwerking met andere culturele of wetenschappelijke instellingen in Spanje (projecten uit de catalogus waarbij minimaal twee landen naast België betrokken zijn genieten bijzondere steun).

Samenwekinsvormen:

 • Medefinanciering. De voorgestelde projecten kunnen gefinancierd worden tot een maximum van 51% van het voorziene budget (in de meeste gevallen max. 1000€).
 • Cultureel en wetenschappelijk advies, steun aan netwerken. De Afdeling levert advies m.b.t. cultuurbeleid en wetenschappelijke diplomatie, en biedt de nodige contacten en steun bij het ontwikkelen van netwerken tussen de projecten en instellingen uit beide landen.
 • Coördinatie met andere Afdelingen en de autonome regio’s. De coördinatie kadert in de institutionele samenwerking met andere Afdelingen en diensten van de Ambassade van Spanje in België (voornamelijk met het Cervantesinstituut en de Afdelingen Toerisme, Onderwijs, Handel, Werk en Sociale Zaken), met de bureau’s van de autonome regio’s en met andere Spaanse instellingen in Brussel. De Afdeling deelt de projecten en ideeën met de verschillende diensten, hierbij rekening houdend met sectoriële en geografische criteria.
 • Sponsors. Rekening houdend met het type project en de mogelijke impact ervan kan de Afdeling de weerhouden ideeën voorleggen aan sponsors. Deze kunnen dan bepalen of ze deze projecten willen steunen aan de hand van initiatieven of activiteiten die hen geschikt lijken (vb. financiële steun, publiciteit, vliegtuigtickets, hotelovernachtingen,…).
 • Gebruik van beschikbare Ambassadezalen. De ambassade stelt twee ruimtes ter beschikking voor voorstellingen van openbaar nut. Deze worden gratis aangeboden en dit tijdens de kantooruren. Er wordt rekening gehouden met het doel en de prioriteiten van de selectiecriteria (voornamelijk kleinschalige conferenties, workshops, vergaderingen, concerten en podiumperformances). Er is het SPAIN arts & science lab in BELGIUM (LAB) –een polyvalente zaal met 60 zitplaatsen– enerzijds, en de bibliotheek –de ontvangstruimte van de Kanselarij met 40 zitplaatsen– anderzijds. Activiteiten gelinkt aan ondernemersschap en innovatie hebben prioriteit, net als projecten die opkomend Spaans talent en Spaanse artiesten in België promoten. De Afdeling moedigt de artiesten aan om met installaties en visuele voorstellingen te komen die in de patio en op de muren van de patio geïnstalleerd kunnen worden.
 • Verspreiding en communicatie. De Ambassade ondersteunt de weerhouden projecten waar nodig via verschillende promotiekanalen en dit in drie talen (Nederlands, Frans en Spaans): FacebookTwitterInstagramWeb & Newsletter.

Ik neem deel!

Meer informatie

spainculture.be