Open call voor Belgisch-Nederlandse projecten

Nederlandse Ambassade in België

De Nederlandse Ambassade in België nodigt Nederlanders en Belgen werkzaam in de culturele en creatieve sector op om tijdens de coronacrisis samen te blijven werken. De open call ‘De Wacht-Ruimte’ stelt hiervoor middelen beschikbaar.

Midden maart kwam het ‘normale’ leven voor vele professionals uit het culturele veld plotseling tot stilstand. Door de crisistoestand werden duizenden evenementen geannuleerd, en verloren evenveel cultuurwerkers hun banen, inkomsten en oude zekerheden. Ook voor de samenwerking tussen Nederland en België zijn de gevolgen groot. De grenzen tussen onze landen zijn gesloten en die toestand kan nog even duren.

De huidige stilstand leidt echter ook tot nieuwe ideeën, inzichten, formats en projecten. Podcasts, online kunstverkoop, rondleidingen in musea via livestream, voorleessessies via skype, digitale leesclubs, … De voorbeelden zijn legio. Wanneer de muren van ons “kot” op ons af beginnen te komen, blijken de mogelijkheden van technologie en digitale media grenzelozer dan ooit.

De Nederlandse Ambassade wil professionele kunstenaars, cultuurwerkers, filosofen, schrijvers, dichters, technologen, musici, filmmakers, beleidsmakers en historici uitnodigen om ook in deze tijden samen te werken. Daarom lanceren we een tijdelijke open call: ‘De Wacht-Ruimte’. Deze regeling stelt middelen ter beschikking voor Nederlands-Belgische partnerprojecten in tijden van COVID-19. Daarbij wordt voorrang gegeven aan projecten die reageren op de actualiteit of inzetten op innovatieve methodes in tijden van isolatie.

Wat zoeken we?

 • Het projectvoorstel komt voort uit de huidige crisis, zij het door een aangepaste vorm of een aangepast thema.
 • Het projectvoorstel wordt ontwikkeld door minstens één Belgische en één Nederlandse partner, met elke een duidelijke rol binnen het project.
 • Het projectvoorstel dient minstens drie weken voor het aanvatten van het project ingediend te worden.
 • Het project vindt plaats voor 31 augustus 2020. Projecten die plaatsvinden na 31 augustus 2020, verwijzen we graag door naar onze reguliere open call voor subsidieaanvragen. De eerstvolgende deadline is 19 juli, voor projecten die starten tussen 1 september en 31 december 2020). Meer informatie over onze reguliere open calls vindt u hier.

Wat bieden we?

 • De projectpartners kunnen minimaal 500 en maximaal 3000 euro aanvragen.
 • Alle kosten komen in aanmerking, met uitzondering van de honoraria van de Belgische projectpartner(s).
 • Zowel de Nederlandse als de Belgische partner draagt bij aan het project, zij het in de vorm van  budget, werkuren of faciliteiten.
 • De middelen worden overgemaakt aan de Belgische projectpartner (organisatie of rechtspersoon), die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van partners en derden.
 • Het budget dat de ambassade ter beschikking heeft, wordt jaarlijks door het Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld. De hoogte van het budget kan per jaar verschillen. Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen van de Ambassade toereikend zijn. Slechts een gedeelte van de aanvragen wordt gehonoreerd. In het geval van een toezegging, wordt het gevraagde bedrag niet altijd volledig toegekend.

Hoe aanvragen?

 • Aanvragen kunnen te alle tijden ingediend worden.
 • Een aanvraag bestaat uit:
  • (1) een ingevuld en door de Belgische partner ondertekend aanvraagformulier en
  • (2) een door alle partners ondertekende intentieverklaring.
 • Stuur beide documenten naar bru-ppc@minbuza.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘De Wacht-Ruimte – titel van uw project’. De ontvangst van uw aanvraag wordt door de Ambassade op schriftelijke wijze bevestigd.
 • De ambassade deelt haar beslissing zo snel mogelijk mee, maar houd rekening met een marge van twee weken. Uw aanvraag wordt in eerste instantie in behandeling genomen door een van de medewerkers van de afdeling Culturele Zaken, die de aanvraag controleert op juistheid en volledigheid. Indien nodig kunnen bijkomende inlichtingen opgevraagd worden of wordt er nog bijkomend onderzoek gevoerd. Indien de aanvraag volledig is, wordt het project ter beoordeling aan een interne commissie voorgelegd. Aanvullende informatie met betrekking tot het project is altijd welkom.
 • Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, berichten wij u het maximaal toegezegde bedrag en de voorwaarden waaronder een reservering kan worden omgezet in een subsidieverlening. Aan een subsidie zijn verplichtingen verbonden zoals in de beschikking en in het aanvraagformulier vermeld. Aan het honoreren van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

Meer informatie

nederlandwereldwijd.nl