Gezocht: jonge kunstenaars met een eigen blik op wetenschap, beleid, kunst en maatschappij

Call
De Jonge Academie

De Jonge Academie is op zoek naar jonge topwetenschappers en dito kunstenaars met een eigen blik op wetenschap, beleid, kunst en maatschappij. Voel jij je aangesproken en ben jij de kandidaat die de JA zoekt, aarzel dan niet jouw dossier in te dienen. Dit doe je als volgt…

1. Over de Jonge Academie

De Jonge Academie, opgericht in 2013, is een interdisciplinaire groep wetenschappers en kunstenaars. De leden-wetenschappers komen uit alle mogelijke disciplines, zoals de medische, ingenieurs-, exacte, sociale en humane wetenschappen. Ook de kunstenaars komen uit alle mogelijke artistieke hoeken: literatuur, muziek, beeldende kunsten, podiumkunsten, architectuur, design, enz.

De Jonge Academie werkt bottom-up: wetenschappers en kunstenaars vinden elkaar in werkgroepen rond thema’s die de leden zelf belangrijk vinden, kiezen en uitwerken. Er kan worden toegewerkt naar een evenement, een publicatie (bv. een beleidsadviserend standpunt, een magazine of een boek.), een communicatiecampagne of naar andere vormen van output.

De Jonge Academie organiseert maandelijkse ontmoetingsdagen en twee keer per jaar een tweedaagse bijeenkomst met een publieke activiteit. De leden zijn geëngageerd en gaan graag met elkaar in dialoog. Ze hebben een open blik op de maatschappij, koesteren onderzoek en hebben interesse in elkaars domein.

2. Profiel

Wetenschappers

Kandidaten zijn op het ogenblik van hun aanstelling voor ten minste 10% als onderzoeker verbonden aan een Vlaamse universiteit, universitair ziekenhuis en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Kandidaten hebben een eigen visie op wetenschap, beleid, maatschappij. Een interesse voor en eigen visie op kunst in relatie tot wetenschappen strekken tot aanbeveling.

Kunstenaars

Kandidaten zijn professioneel actief als (scheppend of uitvoerend) kunstenaar in de breedste zin van het woord (literatuur, muziek, beeldende en audiovisuele kunsten, podiumkunsten, architectuur, digitale kunsten, design en toegepaste kunsten, enz.).

Kandidaten hebben een aantoonbare affiniteit met wetenschap en interesse voor de relatie tussen kunst en wetenschap (in de breedste betekenis van het woord). Een eigen onderzoekspraktijk (artistiek onderzoek, doctoraat in de kunsten of practice-based research) strekt tot aanbeveling.

Kandidaten hebben zich (in verhouding tot het aantal jaren dat ze als kunstenaar actief zijn) binnen de wereld van de kunsten weten te profileren en onderscheiden (dit kan bijvoorbeeld blijken uit tentoonstellingen, publicaties, uitvoeringen, of uit prijzen en recensies), of hun kunstwerken hebben een belangrijk maatschappelijk debat op gang gebracht.

Ontvankelijkheid en tijdsvenster

Kandidaten hebben op het ogenblik van aanstelling (1 april) in de regel

 • (voor wetenschappers) ten minste drie en maximaal tien jaar geleden hun doctoraat behaald.
 • (voor kunstenaars) een leeftijd van ten minste 25 en maximum 39 jaar.

Hiervan kan afgeweken worden mits motivering door de kandidaat (bv. omwille van zorgplichten, moederschapsrust, carrièreonderbreking of taalbeheersing). De selectiecommissie bepaalt autonoom of de motivering in de kandidatuur redelijkerwijze in verhouding staat tot de omvang van de overschrijding. Onderschrijdingen (jonger dan 3 jaar na doctoraatsverdediging op 1 april) worden normaliter niet aanvaard.

Zin in engagement

De kandidaten hebben interesse om onderzoekers uit andere disciplines te ontmoeten en zich samen met hen in te spannen voor gemeenschappelijke doelen op het vlak van beleid, maatschappij of wetenschap.

Ze zijn bereid zich actief in te zetten voor de Jonge Academie. In hun kandidatuur en tijdens het eventuele interview lichten zij toe op welke wijze zij zelf een bijdrage denken te kunnen leveren tot de Jonge Academie en haar doelstellingen.

3. Dossier

Het kandidaatstellingsdossier moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Een uitgebreide motivatiebrief, met daarin
  • de vermelding of je kandideert als wetenschapper of als kunstenaar
  • jouw persoonlijke visie
   • voor wetenschappers: op wetenschap vanuit autobiografisch perspectief
   • voor kunstenaars: op kunst, wetenschap, en hun onderlinge relatie
     
  • hoe jij als kandidaat-lid zou willen bijdragen aan de Jonge Academie
    
 • Een curriculum vitae waaruit jouw excellentie blijkt als academisch onderzoeker of als kunstenaar.
 • (Voor wetenschappers) Een korte, voor een breder publiek toegankelijke samenvatting van het onderzoeksdomein (idealiter enkele zinnen. In elk geval niet meer dan een halve pagina).
 • (Voor kunstenaars) Een selectie van twee werken waarvan de kandidaat toelicht waarom deze interessant zijn voor de Jonge Academie.

Het totale dossier mag niet meer dan vijf pagina’s bedragen.

Taal

Kandidaatstellingsdossiers mogen in het Nederlands, in het Engels, of in een combinatie van beide talen opgesteld zijn. De kandidaat moet er zich wel bewust van zijn dat de vergaderingen en de verslagen van de Jonge Academie in het Nederlands zijn en dat het lidmaatschap van de Jonge Academie dus kennis van het Nederlands vereist.

Deadline en indienen

Gelieve jouw dossier in de vorm van één PDF-document te mailen naar het secretariaat van de Jonge Academie op info@jongeacademie.be, ten laatste op dinsdag 5 december 2023 (23:59 Belgische tijd).

Ten laatste op 12 december krijgt u een ontvangstbevestiging — zoniet, gelieve te informeren of de kandidatuur werd ontvangen.

4. Over selectie en lidmaatschap

De Jonge Academie beoogt maximale transparantie over de selectieprocedure en -criteria. Meer info vind je op deze pagina.

Selectieprocedure

De Jonge Academie staat zelf in voor de selectie van nieuwe leden. Maximaal 20 kandidaten (wetenschappers en kunstenaars) worden uitgenodigd voor een interview dat zal doorgaan in februari 2024.

De Jonge Academie streeft bij de selectie diversiteit na.

Selectiecriteria

De selectie gebeurt op basis van wetenschappelijke/artistieke excellentie, motivatie en de bijdrage die kandidaat-leden denken te kunnen brengen aan de Jonge Academie.

Lidmaatschap

Elk lid van de Jonge Academie wordt aangesteld voor een periode van 5 jaar. Dit lidmaatschap gaat in op 1 april na de oproep tot kandidaatstelling.

Lidmaatschap is kosteloos en onbetaald.

5. Meer info

Contact

 • info@jongeacademie.be – 02/550 23 32 – www.jongeacademie.be
 • Een informeel verzoek om meer informatie kunt u richten tot één van de leden.
 • Nog meer weten over de Jonge Academie? Lees onze jaarverslagen.

Infosessies

In de vijf universiteitssteden worden infosessies georganiseerd over deze oproep en Jonge Academie in het algemeen 

· Antwerpen: Maandag 20 november 2023, 17u-19u | Campus Middelheim, lokaal A.143 | Met aansluitende netwerkreceptie | Inschrijven

· KU Leuven: Dinsdag 21 november 2023, 16-17u | Senaatszaal Universiteitshal

· UGent: Donderdag 23 november 2023, 17u30 – 19u | Facultaire raadzaal Rechten | Inschrijven

· VUB: Woensdag 29 november 2023, 13u-15u | Campus Etterbeek, met mogelijkheid tot online deelname | Inschrijven