Creëer nieuwe ideeën en projecten bij Off the, Grid

Oproep
Off the, Grid & Cas-co

Off the, Grid is een artist-run plat­form in Cas-co (Leuven) waar kun­ste­naars kun­nen expe­ri­men­te­ren en pre­sen­te­ren. Elk sei­zoen krijgt een nieu­we groep van kun­ste­naars de kans om de ruim­te van Off the, Grid toe te eige­nen en drie maan­den lang te gebrui­ken als voe­dings­bo­dem voor nieu­we idee­ën en projecten.

Wat?

Op dit moment zijn Off the, Grid en Cas-co op zoek naar omvat­ten­de pro­gram­ma­voor­stel­len voor het nieu­we, zesde sei­zoen, dat van oktober tot en met december 2022 zal lopen.

Dit pro­gram­ma kan aller­lei vor­men aan­ne­men: Off the, Grid ver­wel­komt ten­toon­stel­lin­gen, fes­ti­vals, hap­pe­nings, per­for­man­ces, scree­nings, eve­ne­men­ten, talks, onder­zoeks­pro­jec­ten, enzo­voort. De gese­lec­teer­de groep kun­ste­naars, denkers of makers kan beschik­ken over ruim­te en mate­ri­aal, een bud­get, bege­lei­ding en communicatie-ondersteuning.

Voor vra­gen, dialoog en meer: offthegrid@cas-co.be.

Wat biedt Off the, Grid?

Ruimte en materiaal

Off the, Grid bestaat uit een pre­sen­ta­tie­ruim­te van 120m² met een veel­zij­di­ge sce­no­gra­fie in de cen­tra­le ruim­te van Cas-co. Desgewenst kun­nen de kun­ste­naars ook ande­re ruim­tes in of bui­ten Cas-co betrek­ken. Voor de pro­duc­tie van nieu­we wer­ken kun­nen er ook gedeel­de werk­ruim­tes ter beschik­king gesteld wor­den. Tot slot voor­ziet Off the, Grid in pre­sen­ta­tie­ma­te­ri­aal en ‑mid­de­len om pro­jec­ten prak­tisch en tech­nisch te ondersteunen.

Budget

Elk sei­zoen heeft een bud­get van maxi­maal €7.000 incl. btw dat inge­zet kan wor­den voor de ver­schil­len­de pro­jec­ten binnen het programma. Het staat de ­groep vrij om het basis­bud­get met ande­re bud­get­ten aan te vullen. 

Begeleiding

De kun­ste­naars wor­den van har­te ver­wel­komd in de dyna­mi­sche omge­ving van Cas-co. De cen­tra­le con­tact­per­soon bin­nen de orga­ni­sa­tie van Cas-co is pro­ject­me­de­wer­ker Koi Persyn. Hij maakt de kun­ste­naars weg­wijs in het gebouw en biedt onder­steu­ning bij het orga­ni­se­ren van publie­ke momen­ten. De kun­ste­naars kun­nen daar­naast hun idee­ën steeds toet­sen en om advies vra­gen wan­neer nodig.

Communicatie

De kun­ste­naars staan zelf in voor het gene­re­ren van con­tent op de soci­a­le media en de web­si­te van Cas-co en Off the, Grid. Het interne team zal uiteraard ondersteuning bieden voor de communicatie van alle publieke momenten via de verschillende kanalen.

Hoe deelnemen?

Giet je idee­ën voor seizoen #6 in een voor­stel van één tot twee pagina’s en bezorg het ons tot en met 30 juni 2022 via offthegrid@cas-co.be. CV’s en portfolio’s van deel­ne­men­de kun­ste­naars zijn wel­ko­me extra info.

Een pro­gram­ma komt tot stand in samen­wer­king en samen­spraak met ande­ren. Daarom moet het eind­re­sul­taat nog niet hele­maal vast­lig­gen in het voor­stel, maar we ver­wach­ten wel een visie als het aan­komt op het artis­tieke con­cept, de samen­wer­king, het gebruik van de ruim­te, tijd en bud­get. Vergeet niet dat we zoe­ken naar een omvat­ten­de visie op een vol­le­dig sei­zoen van drie maan­den. Een focus op geza­men­lij­ke artis­tie­ke ont­wik­ke­ling wordt aangemoedigd.

Meer informatie

Klik hier