Open oproep ‘corona kunstwerk’ Roeselare

Oproep
Stad Roeselare

COVID-19 is ons leven vanaf maart 2020 binnengeslopen en dringt zich op in alle geledingen van ons bestaan. Dit virus heeft ons in een uitzonderlijke maar ook zorgelijke situatie gebracht.

Opdracht

De Stad Roeselare schrijft een opdracht uit voor het ontwikkelen van een concept voor de creatieve realisatie van een corona kunstwerk in de publieke buitenruimte van Roeselare. Het gaat om de creatie van een fysiek werk. Dit betekent een kunstwerk als materieel object in blijvende vorm. Dit kan bijvoorbeeld een installatie of een sculptuur zijn. Kunstenaars, creatieve ontwikkelaars of een collectief van kunstenaars worden opgeroepen om een voorstel te formuleren en eventueel in een tweede fase een prototype/maquette te ontwikkelen. Er worden geen beperkingen opgelegd qua materialen of vorm. Het voorstel moet eenvoudig maar sterk zijn in zijn vormgeving en is een interpretatie van de impact van COVID-19 op ons zijn, op onze maatschappij. Het betreft een nieuwe creatie van de kunstenaar.

Aan volgende voorwaarden dient voldaan te worden:

 • De kunstenaar is gedomicilieerd in Vlaanderen of de maatschappelijke zetel van de kunstpraktijk is er gevestigd of heeft een aantoonbare band met Roeselare, wat ook zijn vestigingsplaats is die wordt toegelicht in zijn nota.
 • Het voorstel moet beschreven worden in een beknopte tekst van maximaal drie A4 pagina’s (exclusief beeldmateriaal zoals foto’s, schetsen, illustraties). Het voorstel bevat o.a. informatie over de hoogte, breedte, materiaal, betekenis van het werk en de link met de COVID-19 thematiek.
 • Er wordt een portfolio toegevoegd van reeds gerealiseerde kunstcreaties. Graag een overzicht van zijn/haar belangrijkste kunstwerken en graag een overzicht van de meest recente kunstcreaties van de afgelopen vijf jaar.
 • Er is een kostenraming/budget voorzien.
 • Richtlijnen in verband met behoud en beheer worden meegegeven.

Volgende uitgangspunten zullen gehanteerd worden bij de beoordeling:

 • Originaliteit: het betreft een origineel concept op maat van deze opdracht in Roeselare.
 • Duurzaamheid: het voorstel is weersbestendig, vandalismebestendig en heeft een beperkte nazorg nodig.
 • Herkenbaarheid: het voorstel heeft de sterkte om een visueel ankerpunt te worden.
 • Beeld- en zeggingskracht: de mate waarin het kunstwerk zich kan verbinden met de context van de coronaproblematiek.
 • Praktische haalbaarheid: beschrijving van de productie en installatie.
 • Toepasbaarheid in diverse contexten (het voorstel kan op verschillende locaties ingepast worden).

Beoordeling

De beslissing van de opdracht wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen na advies van een deskundige jury, samengesteld uit diverse leden, die instaat voor de beoordeling van de dossiers. Deze externe jury bestaat uit een combinatie van artistiek deskundigen, vertegenwoordigers van het stedelijk netwerk en deskundigen uit de brede zorgsector.

Er zijn twee beoordelingsrondes voorzien. In de eerste beoordelingsronde worden de voorwaarden gecheckt en worden de voorstellen beoordeeld rekening houdend met de uitgangspunten. Een beperkt aantal ontwerpen uit de eerste beoordelingsronde wordt gevraagd een prototype in één exemplaar in te dienen. Er kan in deze fase gevraagd worden aan de indiener om een mondelinge toelichting te geven bij het prototype. In deze tweede beoordelingsronde gaat de jury met de kunstenaar in overleg over het voorstel van de locatie. De uitgangspunten, de specifieke ruimtelijke context en de artistieke kwaliteit staan centraal in deze beoordelingsronde. In deze fase wordt door de jury een rangschikking opgemaakt die wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij 10 of meer inzendingen worden de vijf hoogst gerangschikte ontwerpen uit de eerste beoordelingsronde gevraagd een prototype in één exemplaar in te dienen. Voor het indienen van het prototype krijgt men een vergoeding van 500 euro. Hierna volgt een tweede beoordelingsronde waarbij de tweede en derde gerangschikte voorstellen elk bijkomend 500 euro ontvangen. Het winnende voorstel krijgt bijkomend 750 euro.
Bij minder dan 10 inzendingen worden de drie hoogst gerangschikte ontwerpen uit de eerste beoordelingsronde gevraagd een prototype in één exemplaar te dienen.  Voor het indienen van het prototype ontvangt men elk 500 euro. In de tweede beoordelingsronde ontvangt enkel de tweede gerangschikte bijkomend 500 euro. Het winnende voorstel krijgt bijkomend 750 euro.

Realisatie

Eenmaal het winnende concept gekend is, kan de uitwerkingsfase beginnen op basis van het definitief ontwerp. Er wordt een planning van de uitvoering opgemaakt. De onthulling van het kunstwerk op zijn locatie vindt plaats in 2021.

Budget

De vergoeding voor het gekozen ontwerp bedraagt 20.000 euro (incl. btw), hier inbegrepen alle kosten vanaf uitwerking tot en met de realisatie van het kunstwerk. De installatie gebeurt op kosten en in samenspraak met de stad en in overleg met de kunstenaar. Onder de installatiekost wordt begrepen de vervoerskost van atelier tot locatie en de kosten om het kunstwerk op de locatie te plaatsen (bv. verstevigen ondergrond, voorzien van een sokkel, …).
Het bedrag van 20.000 euro is exclusief de vergoeding voor het prototype en de vergoeding voor de laureaten. 
Een voorschot bij toekenning van de opdracht is mogelijk. Dit voor de waarde van de gebruikte materialen opgenomen in de begroting, met een maximum van 60% van de totale kostprijs. Het restsaldo van de opdracht wordt vergoed ten laatste één maand na het plaatsen van het werk.

Timing

Deze oproep werd bekend gemaakt op 19 november 2020. De uiterste datum voor het indienen van een voorstel is 31 januari 2021. De laureaat wordt bekend gemaakt rond maart 2021, een jaar na de startdatum van de corona periode in België.

Meer informatie kan je hier terugvinden.