Waarom samenwerken met andere sectoren?

Samenwerken kan je niet alleen met collega’s uit de kunsten. Je kan ook een samenwerking aangaan met een partner uit een hele andere sector. Kunst is immers onlosmakelijk vervlochten met een bredere maatschappelijke context. Sociale, politieke, technologische, ecologische en economische evoluties hebben een onvermijdelijke impact op de manier waarop we kunst maken en spreiden, en hoe we erover nadenken. 

We noemen drie voorname redenen om samen te werken met een partner uit een ander domein of sector:

Je hebt iets nodig uit een andere sector: kennis, financieringsbronnen, contacten, …  Je zal die bronnen steeds moeten vertalen naar de specifieke doelstellingen en werkvormen van de kunsten.

Enkele voorbeelden:

  • kunsten hebben kennis nodig uit de erfgoedsector om archieven en collecties te bewaren en te ontsluiten.
  • kunsten hebben media nodig voor communicatie en reflectie.
  • kunst heeft kennis nodig over bedrijfsvoering en ondernemerschap om zo op zoek te gaan naar werkingsmiddelen en aanvullende financiering.
  • kennis over ecologisch verantwoord werken, toegepast op de cultuursector.
  • kunstenaars zoeken samenwerkingen met bedrijven omwille van bepaalde kennis over materialen of productiemethode.
  • toerisme zet cultuur in als een reden om toeristen naar een bepaald gebied te lokken en cultuur maakt op haar beurt gebruik van de doelgroep van toerisme.

Beide sectoren en/of domeinen wensen iets van elkaar te leren en zetten daarvoor een tijdelijke projectmatige samenwerking op. Deze samenwerking kan later structureel worden.

Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de samenwerking tussen cultuur en onderwijs, die werd opgezet met als doel de ontwikkeling van elk individu te bevorderen. Cultuur is via Cultuurkuur een integraal onderdeel geworden in de onderwijssector.

Een ander praktijkvoorbeeld is het pilootproject Kunst in opdracht. Hier werkten verschillende spelers uit de kunstensector samen met lokale besturen of privé-opdrachtgevers. Beide partijen leren van elkaar en kunnen elkaars kennis gebruiken.

Je gaat een samenwerking aan vanuit eenzelfde vraag of bekommernis, die je aanpakt vanuit gezamenlijke kennis, doelen en methoden van bij de start.

Een kunstenaar en een wetenschapper pakken bijvoorbeeld samen een onderzoeksvraag aan, formuleren samen een dossier/subsidieaanvraag en verbinden van bij de start elkaars doelen, methodes en kennis.

Samenwerken is echter geen sleutel tot succes.
Zo blijkt samenwerking tussen complementaire partners – die elkaar aanvullen en versterken –  vaak vruchtbaarder dan tussen gelijken. Bovendien vraagt het ontwikkelen van een samenwerkingsverband tijd, extra middelen en een visie op lange termijn.