Goed bestuur: waarom is dat belangrijk?

Stellen de leden en bestuurders van je organisatie zich ten dienste van de doelstellingen van de organisatie? Is de taakverdeling tussen bestuur, directie en team helder? Is de besluitvorming binnen de organisatie controleerbaar en transparant? 

Deze en andere vragen over ‘goed bestuur’ werden in verschillende maatschappelijke sectoren vertaald in een code. Zo ook in de kunstensector. 

De meerderheid van de kunstenorganisaties zijn een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De wet regelt de bevoegdheden van de algemene vergadering en het bestuur.

Daarnaast hebben de verenigingen ruimte om statuten en interne reglementen op maat van hun werking op te stellen. Daarbij moeten ze op vraag van subsidiënten rekening houden met de principes van goed bestuur. Sinds 2017 worden kunstenorganisaties die een werkingssubsidie in het kader van het Kunstendecreet ontvangen hiertoe verplicht. Ook de aanvragen voor werkingssubsidie in het kader van het Kunstendecreet van 23 april 2021 (indiendatum 1 december 2021) zullen op dit punt beoordeeld worden.

Los van deze verplichting is het een manier om thema’s als fair practices, inclusief werken of duurzaam handelen in alle delen van een kunstenorganisatie vorm te geven en veranderingsprocessen te ondersteunen.