Bestuurscode Cultuur voor kunstenorganisaties

In juni 2020 werd een nieuwe Bestuurscode Cultuur aan de minister van cultuur aangeboden. Deze wordt ingevoerd voor de aanvragen werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet van 23 april 2021 (indiendatum 1 december 2021).

Deze bestuurscode bestaat uit 8 basisprincipes:

  1. De organisatie expliciteert haar missie om culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

  2. De organisatie past de principes van de Bestuurscode Cultuur toe, proportioneel aan haar omvang en maturiteit, en licht periodiek toe hoe zij dat heeft gedaan, pas toe én leg uit. De organisatie volgt de aanbevelingen op maar kan er gemotiveerd van afwijken, pas toe of leg uit.

  3. Bestuur en directie handelen integer en in het belang van de organisatie.

  4. Bestuur en directie zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen ernaar.

  5. Het bestuur voert zijn controlerende, adviserende, strategische en werkgeversrol op een professionele, constructief-kritische en onafhankelijke wijze uit en waarborgt de inhoudelijke en/of artistieke integriteit.

  6. Het bestuur wordt evenwichtig samengesteld op een wijze die deskundigheid en diversiteit waarborgt en een betrokkenheid bij de organisatie veronderstelt.

  7. De directie is verantwoordelijk en bevoegd voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

  8. Het bestuur en de directie gaan zorgvuldig, ethisch en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Bij elk principe worden een aantal aanbevelingen geformuleerd om aan de principes te kunnen voldoen. De principes en aanbevelingen kan je nalezen in de publicatie ‘Bestuurscode Cultuur’, uitgegeven door de UAntwerpen. Of download de modeldocumenten van Cultuurloket.

In dit webinar over Cultural Governance legt een consulent van Cultuurloket uit wat ‘goed bestuur’ is, gaat ze dieper in op bovenstaande acht basisprincipes, de wettelijke verplichtingen en de nieuwe tools.

We proberen hier content te tonen van YouTube.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op YouTube

Alle organisaties die sinds 2017 een werkingssubsidie in het kader van het Kunstendecreet van de Vlaamse overheid ontvingen, moesten een beleid voeren rond ‘goed bestuur’ volgens tien principes. Meer informatie hierover vind je via deze link.